Інформація про проведення загальних зборів 2011

Згідно внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України акціонерам ПАТ «Завод МГТ» доводиться до відома інформація про підсумки голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, що відбулися «06» квітня 2011 року.
З першого питання порядку денного «Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік».

З другого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства».

З третього питання порядку денного «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік».

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік». 
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік.».

З п’ятого питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«У зв’язку із тим, що за результатами діяльності Товариства у 2010 році отримано збиток у розмірі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень, нарахування і виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його роботи за 2010 рік не здійснювати. Збиток, отриманий за результатами роботи в 2010 році, у сумі 267 000,00 (двісті шістдесят сім тисяч) гривень покрити за рахунок прибутку 2011 року.».

З шостого питання порядку денного «Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство. Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашиніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції статуту Товариства. Уповноважити виконавський орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.».

З сьомого питання порядку денного «Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашаніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».».

З восьмого питання порядку денного «Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції».
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашініну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».».

З дев’ятого питання порядку денного «Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції». 
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Зиму Аліну Володимирівну та Секретаря Зборів Пашаніну Тамару Олексіївну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

«З десятого питання порядку денного «Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства». 
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

 • 1. Компанію «CRAFTEX LTD.», представлену уповноваженою особою.
 • 2. Компанію «TECHNOLUX LTD.», представлену уповноваженою особою.
 • 3. Компанію «METROIMPEX LTD.», представлену уповноваженою особою.
 • 4. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор», представлене уповноваженою особою.
 • 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233177), представлене уповноваженою особою.


Обраними членами Наглядової ради Товариства є:

 • 1. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - акціонер Товариства.
 • 2. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства.
 • 3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.


У зв’язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.».

З одинадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства». 
Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення:
«Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

 • 1. Ніколаєнко Людмилу Іванівну.
 • 2. Ткачука Юрія Петровича.
 • 3. Линду Світлану Іванівну.

Обраними членами Ревізійної комісії Товариства є:

 • 1. Ткачук Юрій Петрович.
 • 2. Герасіменко Ганна Станіславівна.
 • 3. Линда Світлана Іванівна.


Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Публічним акціонерним товариством «Завод малогабаритних трансформаторів» та членами Ревізійної комісії Товариства – фізичними особами, та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору. Призначити Генерального директора Товариства Зиму Аліну Володимирівну уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства.».