Інформація про проведення загальних зборів 2015

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що чергові (річні)Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 15:30 год. 22 квітня 2015 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

  1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
  2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
  3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014  році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
  5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
  6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2015 рік.
  7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2014 році.
  8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 14:00 до 15:10 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Зима А.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 Найменування показника Період
2014 2013
Усього активів   17 458 17 875
Основні засоби   1 941 2 259
Довгострокові фінансові інвестиції   3 3
Запаси  7 994 9 699
Сумарна дебіторська заборгованість   3 160 4 236
Грошові кошти та їх еквіваленти  4 216 1 533
Нерозподілений прибуток  15 017 14 688
Власний капітал  16 255 16 080
Статутний капітал  789 789
Довгострокові зобов'язання  667 788
Поточні зобов'язання  536 1 007
Чистий прибуток (збиток)  51 263
Середньорічна кількість акцій (шт.)  78 916 000 78 916 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  86 92

Наглядова рада ПАТ «Завод МГТ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені Відомості НКЦПФР № 51 від 17.03.2015 р.