Інформація про проведення загальних зборів

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське шосе, будинок 3, код ЄДРПОУ 13604900

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 10:00 год. 28 березня 2014 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 березня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1.Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

2.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2014 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2013 році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Прийняття рішення про зміну кількісного складу органів управління Товариства.

12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.

13. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» від імені Товариства.

14. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» від імені Товариства.

15. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» від імені Товариства.

16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди.

18. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди.

20. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника  Період
2013 рік 2012 рік
Усього активів   17 875 19 866
Основні засоби   2 259 1 887
Довгострокові фінансові інвестиції   3 3
Запаси  19 398 12 552
Сумарна дебіторська заборгованість   4 236 8 595
Грошові кошти та їх еквіваленти  1 533 2 802
Нерозподілений прибуток  14 688 13 043
Власний капітал  16 080 15 866
Статутний капітал  789 789
Довгострокові зобов'язання  788 691
Поточні зобов'язання  1 007 3 309
Чистий прибуток (збиток)  263 896
Середньорічна кількість акцій (шт.)  78 916 000 78 916 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  92 92

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8:30 до 9:30 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник головного бухгалтера Товариства - Лазутіна Людмила Олександрівна.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 7 березня 2014 року (включно). Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства приймаються у строк до 20 березня 2014 року (включно).

 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні «Відомості  НКЦПФР» №36 від 21.02.2014 р.

А.В. Зима

Генеральний директор ПАТ «Завод МГТ»


 


До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ"

місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться об 10:00 год. 14 березня 2013 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 07 березня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1.Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.

2.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

3.Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4.Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

5.Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.

6.Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 рік.

7.Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів.

8.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10.Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

11.Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12.Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.

13.Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

14.Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

15.Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника Період
2012 рік 2011 рік
Усього активів 19872 21959
Основні засоби 1887 1945
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 6276 10205
Сумарна дебіторська заборгованість 8890 4263
Грошові кошти та їх еквіваленти 2802 5528
Нерозподілений прибуток 13136 12244
Власний капітал 15882 15204
Статутний капітал 789 789
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3286 6072
Чистий прибуток (збиток) 892 734
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78916000 78916000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 92 94

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8:30 до 9:30 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу №2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник головного бухгалтера Товариства – Лазутіна Людмила Олександрівна.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 21 лютого 2013 року (включно). Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства приймаються у строк до 6 березня 2013 року (включно).

Повідомлення про проведення Зборів надруковане в бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 22 від 01.02.2013 р.

А.В.Зима

Генеральний директор ПАТ «Завод МГТ»


 


До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" місцезнаходження: Україна,69600, м. Запоріжжя,

Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 10:00 год. 5 квітня 2012 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 30 березня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника Період
2011 рік 2010 рік
Усього активів 21840 17530
Основні засоби 1203 809
Довгострокові фінансові інвестиції 3 2
Запаси 10205 5234
Сумарна дебіторська заборгованість 4424 8161
Грошові кошти та їх еквіваленти 5528 2997
Нерозподілений прибуток 14148 13398
Власний капітал 15134 14392
Статутний капітал 789 789
Довгострокові зобов'язання - 74
Поточні зобов'язання 6706 3007
Чистий прибуток (збиток) 734 (267)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78916000 78916000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 94 89

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8:30 до 9:30 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (адміністративне приміщення трансформаторного цеху № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник головного бухгалтера - Лазутіна Людмила Олександрівна.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 15 березня 2012р. (включно).

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «Завод МГТ»