49. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 19.06.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 
  19.06.2019  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, Запорізька обл., м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2841630 (061)2248161
6. Адреса електронної пошти
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00002/ARМ
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.mgt.com.ua   19.06.2019
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.06.2019 обрано Голова Наглядової ради Машковцев Сергiй Вячеславович д/в 0.000001
Зміст інформації:
19.06.2019 Наглядовою радою ПрАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання голови Наглядової ради, у зв’язку з чим, Машковцева Сергiя Вячеславовича, який є акцiонером ПрАТ "Завод МГТ" та володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0.000001 %, обрано на посаду голови Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ». Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, головний юрисконсульт, директор департаменту з управлiння активами, голова Наглядової ради.