Повідомлення про проведення Загальних зборів 12.04.2019.Дата розміщення 04.03.2019

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код за ЄДРПОУ 13604900

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПрАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 10:45 год. 12 квітня 2019 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 08 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ВИНЕСТИ НА ГОЛОСУВАННЯ) та

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Вагіна Тетяна Григорівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Овденко Галина Володимирівна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2018 році. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2019 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2018 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2018 року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: затвердити висновки зовнішнього аудиту.

9. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Проект рішення: затвердити нову (восьму) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів..

Проект рішення: згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 1 (один) мільйона доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 1 (один) мільйона доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 12.04.2019 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 10:15 ДО 10:30 ГОД.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, на веб-сайті www.mgt.com.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Зима А.В.

У порядку, визначеному ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах. Голосування на Зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

Наглядова рада ПрАТ «Завод МГТ»