43. Протокол Загальніх зборів акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" 22.04.2018. Дата розміщення 26.04.2018

Протокол № 25

 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Товариство та Збори відповідно)

м. Запоріжжя                                                                                                    22.04.2018

Дата проведення Загальних зборів: 22.04.2018.

Час проведення Загальних зборів: 17:00 годин за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17.04.2018.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 14.02.2018 (протокол № 14/02-18 від 14.02.2018) сформовано робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Зима Аліна Володимирівна,

Секретар Зборів – Пашиніна Тамара Олексіївна.

На підставі договору № 4-Е-2016 від 27.02.2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 14.02.2018 (протокол № 14/02-18  від 14.02.2018) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 17.04.2018 (наказ № 18 від 17.04.2018) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

1) Лагодюк Євгеній Степанович;

2) Вагіна Тетяна Григорівна;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Головою Реєстраційної комісії призначено Новоторова Олександра Леонідовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 1936 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, відповідно якої визначається кворум: 69 444 050 голосів.

Кворум Зборів: згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів № 1 від 22.04.2018, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 64 924 348 голосуючих акцій, що відповідає 93,4616 % голосуючих акцій Товариства. Таким чином, у відповідності з ч. 1, 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією Зборів визначено наявність кворуму Зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 14.02.2018 (протокол № 14/02-18  від 14.02.2018) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок денний).

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 14.02.2018 (протокол № 14/02-18  від 14.02.2018) та від 11.04.2018 (протокол № 11/04-18 від 11.04.2018).

Порядок денний:

  1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
  2. розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
  3. розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
  4. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
  5. прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
  6. прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.
  7. прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
  8. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Зборах: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Основні тези виступів, підсумки голосування з питань Порядку денного.

Збори відкрила Голова Зборів, яка до початку розгляду та голосування з питань Порядку денного довела до відома учасників Зборів наступну інформацію:

-       Збори скликано відповідно до законодавства України, за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується рішенням Наглядової ради Товариства від 14.02.2018 (протокол № 14/02-18  від 14.02.2018);

-           відповідно до вимог абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», письмове повідомлення про проведення Зборів та їх Порядок денний було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 01.03.2018;

-       відповідно до п.9.16 Статуту ПрАТ «Завод МГТ», повідомлення про проведення Зборів, було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 55 від 21 березня 2018 року;

-           повідомлення про проведення Зборів було додатково розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет (www.stockmarket.gov.ua) та на офіційному веб-сайті Товариства (www.mgt.com.ua);

-           відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 17.04.2018;

-           Голова зборів довела до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів № 1 від 22.04.2018.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.


З першого питання порядку денного.

  1. Найменування питання порядку денного:прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила, що для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 14/02-18  від 14.02.2018), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Вагіна Тетяна Григорівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних  трансформаторів» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 64 924 348 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 22.04.2018).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Вагіна Тетяна Григорівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.


З другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 14/02-18 від 14.02.2018), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 64 924 348 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 1 від 22.04.2018).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З третього питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 14/02-18 від 14.02.2018), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від загальної кількості голосів
«За» 64 924 348 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від загальної кількості голосів
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 22.04.2018).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З четвертого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 14/02-18 від 14.02.2018), що міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 64 924 348 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 3 від 22.04.2018).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

З п’ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 14/02-18 від 14.02.2018), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 64 924 348 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 4 від 22.04.2018).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.


З шостого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 14/02-18 від 14.02.2018), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2018 рік.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 64 924 348 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 5 від 22.04.2018).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2018 рік.З сьомого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 14/02-18 від 14.02.2018), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 році у сумі 15 566,99 гривень залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 64 924 348 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 6 від 22.04.2018).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 році у сумі 15 566,99 гривень залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З восьмого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 14/02-18 від 14.02.2018), що міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч  доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від загальної кількості голосів
«За» 64 924 348 93,4916
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від загальної кількості голосів
«Не брали участь у голосуванні» 4 519 702 6,5084
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 7 від 22.04.2018).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч  доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч  доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Голова Зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

О 17 годині 40 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосила про завершення роботи Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Голова Загальних зборів                        ___________________ /Зима А.В./

Секретар Загальних зборів                     ___________________ /Пашиніна Т.О./