42.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   23.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, м.Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №79 Вiдомостi НКЦПФР 25.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.04.2018 7867788.9 20533 38317.78
Зміст інформації:
22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №25 вiд 22.04.2018).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 7 867 788,9 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 20 533 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –38 317,78 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 444 050.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 924 348.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 924 348, "проти" - 0.
2 22.04.2018 18358.17 20533 89.41      
Зміст інформації:
22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №25 вiд 22.04.2018).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 18 358,17 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 20 533 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –89,41 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 444 050.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 924 348.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 924 348, "проти" - 0.
3 22.04.2018 18358.17 20533 89.41      
Зміст інформації:
22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №25 вiд 22.04.2018).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 18 358,17 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 20 533 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –89,41 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 444 050.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 924 348.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 924 348, "проти" - 0.