39.Відомості про зміну складу посадових осіб. Дата розміщення 16.01.2018

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   12.01.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, м.Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)22148161
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.01.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Відомості НКЦПФР №10 16.01.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет 16.01.2018
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.01.2018 звільнено в.о. заступника директора з економiки- головного бухгалтера Лазутiна Людмила Олександрiвна д/в д/в
д/в
0.00000
Зміст інформації:

Звільнено:

Лазутiну Людмилу Олександрiвну (не надавала згоди на розкриття паспортних даних) з посади виконуючого обов’язки заступника директора з економiки - головного бухгалтера згiдно рiшення генерального директора (причина звільнення з посади - переведення на посаду заступника головного бухгалтера) вiд 12.01.2018. Не володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «Завод МГТ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi виконуючого обов’язки заступника директора з економiки - головного бухгалтера перебувала з 06.11.2017.

12.01.2018 призначено Заступник директора з економiки - головний бухгалтер Лiтус Олена Валерiївна д/в д/в
д/в
0.00000
Зміст інформації:
Призначено:
Лiтус Олену Валерiївну (не надавала згоди на розкриття паспортних даних) заступником директора з економiки - головного бухгалтера згiдно рішення генерального директора на невизначений термiн. Рішення прийнято 12 січня 2018 року. Наказ №1-к. Не володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «Завод МГТ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: заступника директора з економiки - головного бухгалтера в ПрАТ «Завод МГТ», головного бухгалтера в ТОВ «ДЖI ЕФ СI».