37.Відомості про зміну складу посадових осіб. Дата розміщення 26.10.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   25.10.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, мiсто Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.10.2017 обрано Голова Наглядової ради Машковцев Сергiй Вячеславович д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
24.10.2017 Наглядовою радою ПрАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання голови Наглядової ради, у зв’язку з чим, Машковцева Сергiя Вячеславовича, який є акцiонером ПрАТ "Завод МГТ" та володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0.000001 %, обрано на посаду голови Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ». Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт, головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, головний юрисконсульт, голова Наглядової ради.
24.10.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Ганна Станiславiвна д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
24.10.2017 Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ «Завод МГТ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про ревiзiйну комiсiю приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв», у зв’язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання голови Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим Герасименко Ганну Станiславiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0.000001% обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї.