33. Протокол Загальніх зборів акціонерів 28.09.2017. Дата розміщення 05.10.2017

Протокол № 24

 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Товариство та Збори відповідно)

м. Запоріжжя                                                                                                    28.09.2017

Дата проведення Загальних зборів: 28.09.2017.

Час проведення Загальних зборів: 13:30 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.09.2017.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017) сформовано робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Зима Аліна Володимирівна,

Секретар Зборів – Пашиніна Тамара Олексіївна.

На підставі договору № 4-Е-2016 від 27.02.2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 17.03.2017 (наказ № 13 від 17.03.2017) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Кустова Вікторія Леонідівна;

3) Лагодюк Євгеній Степанович;

4) Куликова Людмила Олексіївна;

Головою Реєстраційної комісії призначено Новоторова Олександра Леонідовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 1936 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, відповідно якої визначається кворум: 69 441 675 голосів.

Кворум Зборів: згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів № 1 від 28.09.2017, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 65 001 406 голосуючих акцій, що відповідає 93,6058 % голосуючих акцій Товариства. Таким чином, у відповідності з ч. 1, 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією Зборів визначено наявність кворуму Зборів.

Рішеннями Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок денний).

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), 11.09.2017 (протокол № 11/09-17 від 11.09.2017) та 22.09.2017 (протокол № 22/09-17 від 22.09.2017).

Порядок денний:

 1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
 2. прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства;
 3. прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства;
 4. прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних  трансформаторів»;
 5. прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних  трансформаторів»;
 6. прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних  трансформаторів»;
 7. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
 8. прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;
 9. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства;
 10. прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
 11. прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
 12. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування на Зборах: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.


Основні тези виступів, підсумки голосування з питань Порядку денного.

Збори відкрила Голова Зборів, яка до початку розгляду та голосування з питань Порядку денного довела до відома учасників Зборів наступну інформацію:

-           Збори скликано відповідно до законодавства України, за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується рішенням Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017);

-           відповідно до вимог абз. 1, 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», письмове повідомлення про проведення Зборів та їх Порядок денний було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 07.08.2017;

-           відповідно до вимог абз. 3 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення Зборів, було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 159 від 22.08.2017;

-           повідомлення про проведення Зборів було додатково розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет (www.stockmarket.gov.ua) та на офіційному веб-сайті Товариства (www.mgt.ua);

-           відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 22.09.2017;

-           Голова зборів довела до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів № 1 від 28.09.2017.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.


З першого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила, що для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.


З другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» на Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів».

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 1 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» на Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів».


З третього питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (дев’яту) редакцію статуту Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити нову (дев’яту) редакцію статуту Товариства.


З четвертого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 3 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».


З п’ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 4 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».


З шостого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 5 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».


З сьомого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 6 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.


З восьмого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Відповідно до частини 10 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Приймаючи до уваги положення абзаців 18, 29 роз’яснення № 4 від 23.02.2010 «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 305 від 23.02.2010, для голосування Зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради товариства, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 22.09.2017 (протоколи № 22/09-17 від 22.09.2017).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 8, на виконання положень пунктів 1, 2 вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 402 від 01.06.2017, до бюлетеня додано відповідну інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1) Машковцев Сергій Вячеславович;

2) Прищепа Василь Михайлович;

3) Романенко Микола Володимирович;

4) Пашиніна Тамара Олексіївна.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ з/п Найменування / ПІБ кандидата Кількість набраних голосів
1 Машковцев Сергій Вячеславович 64 991 022
2 Прищепа Василь Михайлович 64 951 573
3 Романенко Микола Володимирович 64 923 573
4 Пашиніна Тамара Олексіївна 25 550

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів
«Не голосували» 112 500
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 7 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1) Машковцев Сергій Вячеславович;

2) Прищепа Василь Михайлович;

3) Романенко Микола Володимирович.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства (є членами Наглядової ради Товариства), таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.


З дев’ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 8 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.


З десятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 9 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.


З одинадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

З урахуванням зазначеного, для голосування Загальним зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 22/09-17 від 22.09.2017 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 11, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 402 від 01.06.2017 року, до бюлетенів додано інформацію щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

1) Герасименко Ганна Станіславівна;

2) Ткачук Юрій Петрович;

3) Линда Світлана Іванівна;

4) Шаповалова Ірина Романівна.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п Найменування / ПІБ кандидата Кількість набраних голосів
1 Герасименко Ганна Станіславівна 64 945 122
2 Ткачук Юрій Петрович 64 951 423
3 Линда Світлана Іванівна 64 970 173
4 Шаповалова Ірина Романівна 25 000

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів
«Не голосували» 112 500
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 10 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства:

1) Герасименко Ганна Станіславівна;

2) Ткачук Юрій Петрович;

3) Линда Світлана Іванівна.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії Товариства (є членами Ревізійної комісії Товариства), таким чином Ревізійна комісія Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.


З дванадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«За» 65 001 406 100,00
«Проти» 0 0,00
«Утримались» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 11 від 28.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

О 15 годині 00 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосила про завершення роботи Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Голова Загальних зборів                    ___________________ /Зима А.В./

Секретар Загальних зборів               ___________________ /Паш