Відомості про зміну типу акціонерного товариства. Дата розміщення 04.10.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   03.10.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Днiпровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* - Вiдомостi НКЦПФР  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 02.10.2017 Публiчне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв» Приватне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв»
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» (Товариство) було прийнято рiшення про змiну типу Товариства. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 02.10.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв».