31.Відомості про зміну складу посадових осіб. Дата розміщення 02.10.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   29.09.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Днiпровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* - Вiдомостi НКЦПФР  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.09.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Машковцев Сергiй Вячеславович д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.18 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Машковцева Сергiя Вячеславовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Машковцев Сергiй Вячеславович перебував на посадi голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 12.04.2017 р,
28.09.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Прищепа Василь Михайлович д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.18 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Прищепи Василя Михайловича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.Прищепа Василь Михайлович перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017 р.
28.09.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Романенко Микола Володимирович д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.18 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Романенка Миколи Володимировича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Романенко Микола Володимирович перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017 р.
28.09.2017 обрано Член Наглядової ради Машковцев Сергiй Вячеславович д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Машковцева Сергiя Вячеславовича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, головний юрисконсульт, голова Наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» особа є акцiонером Товариства.
28.09.2017 обрано Член Наглядової ради Прищепа Василь Михайлович д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Прищепу Василя Михайловича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: вiйськовий пенсiонер, заступник директора департаменту з економiчної безпеки, член наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» особа є акцiонером Товариства.
28.09.2017 обрано Член Наглядової ради Романенко Микола Володимирович д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Романенка Миколу Володимировича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, провiдний юрисконсульт, член наглядової ради. Обрана членом Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» особа є акцiонером Товариства.
28.09.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Ганна Станiславiвна д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» Герасименко Ганни Станiславiвни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Герасименко Ганна Станiславiвна перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» з 12.04.2017р.
28.09.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Линда Свiтлана Iванiвна д/в д/в
д/в
0.000126
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Линди Свiтлани Iванiвни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000126%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Линда Свiтлана Iванiвна перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017р.
28.09.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Ткачук Юрiй Петрович д/в д/в
д/в
0.000126
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» - Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000126%. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Ткачук Юрiй Петрович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017р.
28.09.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Герасименко Ганна Станiславiвна д/в д/в
д/в
0.000001
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Герасименко Ганну Станiславiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, голова ревiзiйної комiсiї.
28.09.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Ткачук Юрiй Петрович д/в д/в
д/в
0.000126
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000126 % обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, член ревiзiйної комiсiї, радник.
28.09.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Линда Свiтлана Iванiвна д/в д/в
д/в
0.000126
Зміст інформації:
28.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ», прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 вiд 28.09.2017), у зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «Завод МГТ» в розмiрi 0,000126 % обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник бюро бюджетування та контролю, член ревiзiйної комiсiї.