30.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 27.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   25.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2017 припинено повноваження Генеральний директор Зима Алiна Володимирiвна д/в д/в
д/в
0.000823
Зміст інформації:
25.04.2017 Наглядовою радою ПАТ "Завод МГТ" на пiдставi пiдпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ» було прийнято рiшення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ "Завод МГТ" Зими Алiни Володимирiвни, у зв’язку з закiнченням термiну на який її було обрано на посаду. Володiє часткою у статутному капiталi, яка складає 0.000823%. Непогашена судимiсть за корисливi i посадовi злочини у особи вiдсутня. Особа перебувала на посадi протягом 3 рокiв з 26.05.2014. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться, оскiлькi вiдсутня згода посадової особи на розкриття конфiденцiйної iнформацiї.
25.04.2017 обрано Генеральний директор Зима Алiна Володимирiвна д/в д/в
д/в
0.000823
Зміст інформації:
25.04.2017 у зв’язку з припиненням повноважень Генерального директора Товариства Наглядовою радою ПАТ "Завод МГТ", на пiдставi пiдпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ», було прийнято рiшення про обрання Зими Алiни Володимирiвни на посаду Генерального директора. Строк, на який обрано особу, складає 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi, яка складає 0.000823%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор.