29.2 Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік . Дата розміщення 27.04.2017

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв" за ЄДРПОУ 13604900
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

3269

10847
Повернення податків і зборів 3005 16 793
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 717
Цільового фінансування 3010 0 73
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 19377 12266
Надходження від повернення авансів 3020 2921 101
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 18 155
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 5260 11829
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 3717 )

( 2120 )
Праці 3105 ( 2678 ) ( 2559 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 738 ) ( 1294 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 683 ) ( 1498 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 70 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 9 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16175 ) ( 19156 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 3 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 5579 ) ( 11899 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1288 -2462
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 10 ) ( 6 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -10 -6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 7500 5350
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 7500 ) ( 5350 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1278 -2468
Залишок коштів на початок року 3405 1917 4216
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 151 169
Залишок коштів на кінець року 3415 3346 1917

Примітки д/в
Керівник Зима Алiна Володимирiвна
Головний бухгалтер Лiтус Олена Валерiївна


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв" за ЄДРПОУ 13604900
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/в
Керівник Зима А.В.
Головний бухгалтер Лiтус О.В.


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв" за ЄДРПОУ 13604900
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 789 930 0 0 13296 0 0 15015
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 789 930 0 0 13296 0 0 15015
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -720 0 0 -720
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -41 0 0 0 0 0 -41
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 -41 0 0 0 0 0 -41
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -182 0 0 182 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -223 0 0 -538 0 0 -761
Залишок на кінець року 4300 789 707 0 0 12758 0 0 14254

Примітки д/в
Керівник Зима Алiна Володимирiвна
Головний бухгалтер Лiтус Олена Валерiївна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»
за 2016 рiк.
1. Загальна iнформацiя про Товариство:
1) Загальна iнформацiя про пiдприємство:
• повна та скорочена назва пiдприємства - Публiчне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв»; ПАТ «Завод МГТ»
• дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї); 31.05.2016р. (приведення статуту вiдповiдно до вимог Закону України №289-VIII вiд 07.04.2016 р. (Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо до захисту прав iнвестерiв", змiна адреси.
• юридична та фактична адреса - 69600 м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3 (юридична та фактична адреси)
• органiзацiйно-правова форма - Акцiонерне товариство
• країна реєстрацiї - Україна
• характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу пiдприємства -
виробництво стацiонарних розподiльних силових масляних
Предметом основної дiяльностi пiдприємства є :
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв трифазних серiї ТМ з алюмiнiєвими обмотками потужнiстю вiд 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв трифазних серiї ТМ з мiдними обмотками потужнiстю вiд 25 - 630, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв трифазних серiї ТМГ з алюмiнiєвими обмотками потужнiстю вiд 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв трифазних серiї ТМГ з мiдними обмотками потужнiстю вiд 25 - 630, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво i реалiзацiя стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв однофазних серiї ОМП потужнiстю вiд 4-10 кВа, клас напруги 6,10 кВ.
- виробництво та реалiзацiя iншої продукцiї електротехнiчного виробництва.
Продукцiя проходить всi необхiднi приймально-здавальнi випробування в заводськiй акредитованiй випробувальнiй лабораторiї. Країною походження трансформаторiв є Україна. Трансформатори вiдповiдають ГОСТУ 11677.
Основними клiєнтами ПАТ «Завод МГТ» є ТОВ «Запорiженергокомплект», ТОВ «АНКОНА ДНIПРО» , ТОВ «Енерджи Сервiс», ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» та iншi компанiї ринку трансформаторного обладнання.
У 2016 роцi i виробництво i збут в перерахунку на трансформаторну потужнiсть почали скорочувати негативну динамiку: Це пояснюється позитивною динамiкою до стабiлiзацiї попиту на трансформаторну продукцiю. Скорочення попиту останнiх рокiв виникло внаслiдок сповiльнення вводу нових енергетичних об’єктiв та ускладнення геополiтичної обстановки в Українi.
2. Основа пiдготовки,затвердження i подання фiнансової звiтностi.
Здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi з основними якiсними характеристиками, певними принципами пiдготовки фiнансової звiтностi МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»:
- зрозумiлiсть;
- доречнiсть (суттєвiсть);
- достовiрнiсть (правдиве уявлення, переваження сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота);
- порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Завод МГТ» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, складена на пiдставi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi (IFRS, IAS).
Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року.
Облiкова полiтика Пiдприємства покликана забезпечити вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складається за принципом нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв) i безперервностi дiяльностi. Згiдно з принципом нарахування результати операцiй i iнших подiй визнаються Пiдприємством у мiру їх виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштiв i еквiвалентiв) i вiдбиваються в облiкових записах i у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Принцип безперервностi дiяльностi має на увазi складання фiнансової звiтностi на основi допущення, що Пiдприємство функцiонує безперервно, i вестиме операцiї в майбутньому. Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю щодо майбутнього – щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим перiодом.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовi результати операцiй i iнших подiй, групуючи їх по основних категорiях (елементам) вiдповiдно до економiчних характеристик. У звiтi про фiнансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцiнкою фiнансового стану, є активи, зобов'язання i капiтал. У звiтi про сукупний дохiд елементами, безпосередньо пов'язаними з вимiром результатiв дiяльностi, є доходи i витрати.
Об'єкт, що вiдповiдає визначенню елементу фiнансової звiтностi, признається, якщо:
1) iснує вiрогiднiсть того, що будь-якi майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктами, будуть отриманi(втраченi);
2) фактичнi витрати на придбання або вартiсть об'єкту можуть бути надiйно оцiненi.
При оцiнцi вiдповiдностi статтi цим критерiям i, отже, можливостi його визнання у фiнансовiй звiтностi, Пiдприємство враховує фактор суттєвостi. Суттєвiсть залежить вiд розмiру та характеру статтi, яка оцiнюється за конкретних обставин. Орiєнтований порiг суттєвостi становить:
- 5% вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу – для об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань та власного капiталу Пiдприємства;
- 2% чистого прибутку (збитку) – для доходiв та витрат Пiдприємства;
- 10% вiдповiдно чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) або фiнансових результатiв сегмента або активiв усiх сегментiв пiдприємства - для розкриття iнформацiї про сегменти при визначеннi звiтного сегменту.
Пiдприємство використовує оцiнки i робить припущення, якi мають вплив на визначення у фiнансовiй звiтностi суми активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки i припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва Пiдприємства i iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Унаслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, Пiдприємство використовує припущення при визначенi: списання запасiв нижче собiвартостi до чистої вартостi реалiзацiї; строку корисної експлуатацiї активiв, що амортизуються; оцiнки забезпечення; знецiнення активiв, справедливої вартостi iнвестицiй, доступних для продажу.
Фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення та представлена в українських гривнях.
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики:
Облiкова полiтика Товариства вiдповiдає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кiнець 31.12.2015р. по вiдношенню до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2016 р. Вiдповiдно до МСФЗ (IАS) 8 Товариство послiдовно застосовує прийняту облiкову полiтику до аналогiчних операцiй, подiй та умов, якi вiдбувались в попереднiх звiтних перiодах та вiдбулись за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2016 р.
При складаннi даної фiнансової звiтностi Товариством не здiйснювалось дострокового застосування стандартiв, поправок та пояснень, якi були опублiкованi але не вступили в дiю станом на 01 сiчня 2016року.
а) основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин об’єктiв основних засобiв. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання i амортизацiєю.
Переоцiнка здiйснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненостi в тому, що справедлива вартiсть переоцiненого активу не вiдрiзняється iстотно вiд його балансової вартостi.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдноситься на збiльшення фонду переоцiнки активiв, що входить до складу капiталу, за винятком тiєї його частини, яка вiдновлює зменшення вартостi цього ж активу, та виникла, внаслiдок попередньої переоцiнки i визнана ранiше в звiтi про прибутки та збитки. В цьому випадку збiльшення вартостi активу визнається в звiтi про прибутки та збитки. Збиток вiд переоцiнки визнається в звiтi про прибутки та збитки, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку по активу, ранiше визнану у складi фонду переоцiнки.
Товариство застосовує метод облiку, згiдно з яким прирiст вартостi вiд переоцiнки переноситься до складу нерозподiленого прибутку, по мiрi використання активу. Як альтернатива перенесення суми приросту вартостi вiд переоцiнки в нерозподiлений прибуток може здiйснюватися в момент вибуття активу.
Рiзниця мiж амортизацiєю, розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, i амортизацiєю, розрахованою на основi первинної вартостi активу, щорiк переводиться з фонду переоцiнки активiв в нерозподiлений прибуток. Крiм того, накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, а потiм чиста сума дооцiнюється до переоцiненої вартостi активу. При вибуттi активу фонд переоцiнки, що вiдноситься до конкретного активу, що продається, переноситься в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом строку корисної експлуатацiї активiв з урахуванням лiквiдацiйної вартостi.
б) нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первинному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю.
Пiсля первинного визнання нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (в разi їх наявностi).
Строк корисної експлуатацiї нематерiальних активiв визначається за кожним об’єктом окремо в перiод облiку на баланс.
в) запаси
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Собiвартiсть запасiв Товариство визначає за формулою – "перше надходження – перший видаток" (ФIФО).
г) фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї вiдображають в облiку та звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi за собiвартiстю придбання.
Фiнансовi активи, що знаходяться у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку; позики i дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу; похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первинному визнаннi.
Фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною в разi iнвестицiй, що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї.
Всi операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв в строк, встановлений законодавством або правилами, встановленими контрактом (угодою) визнаються на дату укладання контракту, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив.
д) дебiторська та кредиторська заборгованiсть
Товариство визнає дебiторську заборгованiсть активом , якщо є вiрогiднiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд та може достовiрно визначена iї сума.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть подiляються на короткострокову та довгострокову залежно вiд строку погашення.
Поточною заборгованiстю рахується заборгованiсть,яка виникає в ходi нормального операцiйного циклу та буде погашено на протязi 12 мiсяцiв пiсля дати балансу.
Решта заборгованостi класифiкується як довгострокова.
е) забезпечення
Забезпечення визнається Товариством, якщо:
а) Товариство має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов’язання;
в) можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Товариство створює резерви забезпечення майбутнiх витрат на виплати працiвникам винагород та iнших платежiв та пенсiйного забезпечення.
Забезпечення переглядається Товариством на кiнець кожного звiтного перiоду та коригується для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення зобов’язання, забезпечення сторнується.
Забезпечення використовується Товариством лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення було створено з самого початку.
є ) доходи та витрати
Доходи – це збiльшення економiчних вигод, якi виникають в ходi звичайної дiяльностi та визнаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається на основi принципу нарахування та тодi коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв,переваг i контроль над активами i вiдповiдає критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд».
Витрати звiтного перiоду визнаються або зменшенням активiв, або збiльшенням зобов’язань , що приводить до зменшення власного капiталу.
Для визначення виробничої собiвартостi продукцiї загальновиробничi витрати дiляться на:
- Витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт обладнання;
- Загальновиробничi витрати загальнозаводського призначення;
Базою розподiлу загальновиробничих витрат визнавати на кожний об’єкт витрат – матерiальнi витрати або заробiтну плату робiтникiв, задiяних на виробництвi.
ж) витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточний прибуток розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк розрахований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України з використання нормативної ставки у звiтному перiодi -18%.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно всiх тимчасових рiзниць,якi виникають мiж податковою базою активiв i пасивiв i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
з) операцiї з пов’язаними сторонами
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» пов’язаними вважаються сторони,одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi питання,чи є сторони пов’язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише юридична форма.
Згiдно до п.17 МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» Товариство розкриває iнформацiю про компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою, а також для кожної iз наведених далi категорiй:
- короткостроковi виплати працiвникам;
- виплати по закiнченню трудової дiяльностi;
- iншi довгостроковi виплати;
- виплати при звiльненнi;
- платiж на основi виплат.

Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу у 2016 роцi склали короткостроковi виплати у сумi 1.030,5 тис. грн.
Виплат при звiльненнi , виплат по закiнченнi трудової дiяльностi не було, iнших довгострокових виплат не було, виплат на основi акцiй не було.
и) iнформацiя за сегментами
Облiковою полiтикою Товариства та вiдповiдно до МСФЗ(IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти» передбачено:
- Господарський сегмент включає виробництво стацiонарних розподiльних силових масляних трансформаторiв, продаж продукцiї електротехнiчного виробництва;
- Географiчний сегмент це географiчний збутовий сегмент,який видiляється за територiальним мiсцем збуту продукцiї.
Прiоритетним сегментом визнається Господарський сегмент.
i) Ризики
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають поточну кредиторську заборгованiсть, дебiторську заборгованiсть,грошовi кошти .
Основнi ризики включають кредитний ризик,валютний ризик та ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.
Ризик лiквiдностi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi ,шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв,якi пов’язанi дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами.
ї) подiї пiсля дати балансу
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство бере до уваги подiї,що вiдбулися пiсля звiтної дати i вiдображає їх фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтної дати».

4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення.

У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом пiдприємства,крiм облiкових оцiнок,були зробленi певнi судження ,якi мають суттєвий вплив на суми,якi визнанi у фiнансовiй звiтностi . Такi судження зокрема включають:
- судження щодо операцiй,подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ;
- судження щодо основних засобiв;
- судження щодо запасiв;
- судження щодо вiдстрочених податкiв;
- судження щодо дебiторської заборгованостi
- судження щодо забезпечень;
- судження щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв;
- судження щодо податкiв;
- iншi судження.

Огляд основних принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувалися у звiтному роцi.

У балансi пiдприємства нематерiальнi активи вiдображенi по первiснiй вартостi i складаються з прав на програмнi забезпечення. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Первiсна вартiсть на початок року складає в сумi 24 тис. грн.
Накопичена амортизацiя на початок року 24 тис. грн.
Первiсна вартiсть на кiнець року склала в сумi 24 тис. грн.
Накопичена амортизацiя на кiнець року 24 тис. грн.

В балансi пiдприємства основнi засоби вiдображенi по справедливiй вартостi та за поточний рiк з ними вiдбулися такi змiни:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої, тис.грн. Машини та обладнання, тис.грн Транспортнi
засоби,
тис.грн. Iнструменти,
прилади,
iнвентар
(меблi),
тис.грн. Iншi, тис.грн. Всього, тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть
на початок року 24 1 614 348 107 1 023 3 116
Накопичена амортизацiя на початок року (3) (282) (49) (29) (337) (700)
Балансова вартiсть на початок року 21 1 332 299 78 686 2 416
Надiйшло за рiк - - - - 10 10
Вибуття за рiк первiсна (переоцiнена) вартiсть - - - - 10 10
Вибуття за рiк (знос) - - - - - -
Нараховано амортизацiї (3) (227) (49) (19) (50) (348)
Первiсна (переоцiнена)вартiсть на кiнець року 24 1 614 348 107 1 023 3 116
Накопичена амортизацiя на кiнець року (6) (509) (98) (48) (387) (1 048)
Балансова вартiсть на кiнець року 18 1 105 250 59 636 2 068

Згiдно наказу про облiкову полiтику оцiнка виробничих запасiв здiйснювалась по методу ФIФО. Балансова вартiсть запасiв на кiнець 2016 року складає 9 375 тис. грн., на кiнець 2015 року складає 7 235 тис. грн.,у тому числi (тис. грн.):
31.12.2015р. 31.12.2016р.
• Сировина i матерiали 1 081 1 692
• Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 843 1 361
вироби
• Паливо 7 4
• Запаснi частини 6 10
• Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 10 7
• Незавершене виробництво 3 846 3 512
• Готова продукцiя 1 442 2 789
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.
Пiдприємство визнає торговельну заборгованiсть в момент переходу права власностi на товар, коли пiдприємство передало покупцевi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар, за пiдприємством не залишається не подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, нi ефективний контроль за проданими товарами.
Загальна сума поточної дебiторської заборгованостi, що буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв iз дати балансу складає 2 500 тис. грн., у тому числi заборгованiсть за товари , роботи, послуги : 1 352 тис.грн.

Склад поточної дебiторської заборгованостi (тис. грн.):

31.12.2015 р. 31.12.2016 р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi по
розрахунками з iноземними пiдприємствами 0 0
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi по 1 785 1 352
розрахункам з пiдприємствами України
Фiнансова дебiторська заборгованiсть:
- за виданими авансами 2 811 1 012
- по розрахункам з бюджетом:
- з ПДВ 243 112
- аванс з податку на прибуток 34 0
- держмито 11 23

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 1
Аналiз якостi фiнансової дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi наведено такими показниками (тис.грн.):
31.12.2015 р. 31.12.2016 р.
1. Заборгованiсть, за строками непогашення
до 12 мiсяцiв, по розрахунками з клiєнтами:
- України 1 785 1 352

На пiдставi проведеного аналiзу фiнансового стану контрагентiв вся дебiторська заборгованiсть вважається повнiстю вiдшкодовуванню.
Кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2016 р. Товариство не має кредиторської заборгованостi по довгостроковим фiнансовим зобов’язанням та поточної заборгованостi по фiнансовим зобов’язанням ( кредитiв банкiв).
Загальна сума поточної кредиторської заборгованостi на 31 грудня 2016 р. складає 2 127 тис.грн., на 31 грудня 2015 р. складає 608 тис.грн., у тому числi:

31.12.2015 р. 31.12.2016 р.
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 92 181
- по розрахункам з одержаних авансiв 321 1 717
- по розрахункам з бюджетом 25 38
- по розрахункам зi страхування 39 37
- по розрахункам з оплати працi 114 138
- по розрахункам з учасниками по дивiдендам 11 11
- iншi поточнi зобов’язання 6 5
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi складається iз заборгованостi за товари, роботи, послуги та одержаних авансiв у сумi 1 898 тис.грн. на 31.12.2016р., у сумi 413 тис.грн. на 31.12.2015р.

Вiдстроченi податковi зобов’язання
тис. грн.
2016 р.
Вiдстроченi податковi зобов’язання: на початок
звiтного року 62

Використано вiдстрочених податкових зобов’язань
за рахунок поточного податку на прибуток (51)

Використано вiдстрочених податкових зобов’язань
на збiльшення резерву переоцiнки пенсiйних та
довгострокових соцiальних зобов’язань
за рахунок iншого капiталу в дооцiнках (8)
Вiдстроченi податковi зобов’язання: на кiнець
звiтного року 3

Розрахунок податку на прибуток здiйснювався згiдно з мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.

Iнформацiя за сегментами.
Для пiдготовки iнформацiї за сегментам пiдприємство встановило прiоритетним - господарський сегмент по виробництву трансформаторiв, а допомiжний сегмент – географiчний збутовий.
Дохiд по виробництву трансформаторiв за 2015 рiк становить понад 77 % загального розмiру доходу вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг).
Iнформацiя за операцiйними сегментами наведена у наступнiй таблицi (тис.грн.):

показники 2015 рiк 2016 рiк
За видами продукцiї:

1. Дохiд вiд реалiзацiї: 21 374 17 815
1.1 Виробництво трансформаторiв 16 500 17 815
1.2 iншi 4 874
За географiчними збутовими сегментами:
2. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям:
Росiя 2 127
Україна 16 481 14 301
Азербайджан 850 2 957
Грузiя - 306
Молдова - 251
Туреччина 1 916 -
Iнформацiя про основних клiєнтiв, доходи вiд операцiї з якими досягають 5% ( або бiльше) в загальному обсязi доходiв вiд реалiзацiї:
Найменування клiєнта за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
частка доходу сума частка доходу сума
ТОВ «Запорiженергокомплект» 5,5% 978
ТОВ «Енерджи Сервiс» 5,5% 983
ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» 6,3% 1122
ТОВ «АНКОНА ДНIПРО» 7,5% 1329
ТОВ «КАСКАД-ГIДРО»,Азербайджан 9,2% 1633
ТОВ ТПО «ТЕХНОГАРАНТ» 5,06% 1082
ТОВ «Енерджи Сервiс» КФ 5,71% 1220
Net Yapi ve Ticaret Muh.Mim.Mus.Ltd.Sti, Турцiя 9% 1916
ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНIКА», Росiя 10% 2127
ПАТ «ЗКЗ» 22,8% 4874
Забезпечення, умовнi зобов’язання, умовнi активи.
Станом на 31.12.2016 року були створенi наступнi забезпечення:
- пiд пенсiйнi виплати у сумi 643,0 тис. грн..
- пiд невикористанi вiдпустки у сумi 269,9 тис. грн.
- пiд гарантiйнi ремонти 0,2 тис.грн.

Продовження тексту приміток

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) форма 2
Згiдно вимогам МСБО 18 “Дохiд”, на пiдприємствi дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
• Пiдприємство передало покупцевi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;
• За пiдприємством не залишається не подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, нi ефективний контроль за проданими товарами;
• Суму доходу можна достовiрно оцiнити;
• Ймовiрно, що пiдприємству поступлять економiчнi виходи, пов'язанi з операцiєю;
• Витрати, якi були, або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити
Дохiд вiд надання послуг ( виконаних робiт) визнається в тому перiодi, в якому надаються послуги, виконуються роботи за датою складання акта або iншого документа, який пiдтверджує обсяг виконаних послуг (робiт).
Аналiз доходiв по категорiям: 2016 рiк
Трансформатори 17 677
Запаснi частини та iнша продукцiя 129
Роботи та послуги 9
__________________________________________________________________________________
Всього доходiв вiд реалiзацiї 17 815

У статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» - витрати сформованi i мiстять фактичнi прямi виробничi витрати та загальновиробничi витрати.
Згiдно МСБО 1 в звiтi доходи або витрати показанi згорнуто по iдентичним операцiям
Витрати визнаються на основi зв’язку мiж понесеними витратами i одержаним доходом вiд конкретних статей.
Склад iнших операцiйних доходiв та витрат за 2015 рiк наведено в наступних таблицях:
« Iншi операцiйнi доходи» : тис. грн.

вiд реалiзацiї iноземної валюти, чиста сума 3
вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, чиста сума 9
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 162
______________________________________________________________________________
Всього: 173

« Iншi операцiйнi витрати» : тис. грн.

збиток вiд iншої операцiйної дiяльностi, чиста сума ( 741 )
__________________________________________________________________________________
Всього: ( 741 )
У статтi «Адмiнiстративнi витрати» - вiдображено загальногосподарськi витрати, пов’язанi з управлiнням i обслуговуванням пiдприємства (витрати на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу - на заробiтну плату, на їх службовi вiдрядження, на утримання основних засобiв, охорону, юридичнi, аудиторськi та iншi).
Стаття «Витрати на збут» склалася з витрат, пов’язаних з реалiзацiєю продукцiї ( витрати пов’язанi з пошуком ринку збуту продукцiї, транспортнi витрати на доставку продукцiї, на оплати працi та внески до державних фондiв соцiального страхування пiдроздiлу, що займається збутом продукцiї, рекламу, тощо ).
Стаття «Iншi фiнансовi доходи» мiстить доходи:
2016 рiк
• вiдсотки на залишки на поточних i депозитних рахунках 18
_______________________________________________________________________________
Всього: 18

Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi розраховується згiдно вимог МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати по податку на прибуток включають:
2016 рiк
__________________________________________________________________________________Податок на прибуток – поточний -
Використано вiдстрочених податкових зобов’язань
за рахунок поточного податку на прибуток 51
__________________________________________________________________________________
Витрати з податку на прибуток за рiк: 51

Податок на прибуток розраховувався згiдно українського податкового законодавства зi ставкою 18%
Роздiл «Сукупний дохiд»
У даному роздiлi вiдображено змiни сукупного доходу пiдприємства як за рахунок фiнансового результату, так i за рахунок iншого сукупного доходу.
Стаття «Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування» за звiтний перiод поточного року скоригована на суму 51 тис.грн., згiдно понесеної переоцiнки зобов’язань до МСФЗ 19, котра вплинула на змiни в основних актуарних припущеннях, котрi були використанi для оцiнки та вплинули на розмiр льотного пенсiйного зобов’язання згiдно з планом по встановленим виплатам.

Продовження тексту приміток

3. Рух про рух грошових коштiв згiдно МСБО №7 та передбачає визначення грошових коштiв прямим методом.
форма 3
Звiт про рух грошових коштiв складений та передбачає визначення
грошових коштiв прямим методом.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання та iншi короткотермiновi високолiквiднi iнвестицiї з початковим
термiном розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв.
Роздiл I «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi»
- У статтi «Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках» вiдображенi
суми вiдсоткiв на залишки на поточних рахунках у сумi 18 тис.грн.,
- У статтi “Iншi надходження” вiдображено надходження грошових коштiв в результатi:
1. реалiзацiї iноземної валюти, в т. ч. :
2016 рiк
вiд реалiзацiї росiйських рублiв - 442,1 тис.грн
вiд реалiзацiї доларiв США - 4 681,5 тис.грн
вiд реалiзацiї Євро - 131,0 тис.грн
2. iншi надходження 5,6 тис.грн.

- У статтi « Iншi витрачання» вiдображенi
1.собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти в т.ч.:
2016 рiк
росiйських рублiв - 434,0 тис.грн.
доларiв США - 4 693,2 тис.грн
Євро - 131,0 тис.грн
2. утримання з робiтникiв стягнень на користь держави, комунальних установ 18,9 тис. грн.
3. витрати на добровiльне медичне страхування робiтникiв в сумi 4,3 тис.грн.
4. сплата утримань та нарахувань первиннiй професiйнiй спiлцi в сумi 40,4 тис.грн.
5. сплата витрат на вiдрядження в сумi 1,6 тис.грн.
6. сплата штрафу за рiшенням органу АМКУ – 250,0 тис.грн.
6. iншi витрачання в сумi 5,6 тис.грн
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод
- У статтi «Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв» вiдображено надходження в
результатi доходу вiд операцiйної курсової рiзницi, в т. ч. :
2016 рiк

росiйськi рублi - 17,7 тис.грн
долари США - 118,5 тис.грн
ЕВРО - 14,5 тис.грн
- У статтi «Залишок коштiв на кiнець року» вiдображено:
грошовi кошти у касi 0 тис.грн.
залишок коштiв на поточних рахунках у сумi 3 346 тис.грн.

Продовження тексту приміток

4. Звiт про власний капiтал форма 4
В примiтках до звiту розкривається iнформацiя про призначення i використання кожного елементу власного капiталу.
Станом на 31 грудня 2016 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску, випущених та тих, що знаходяться в обiгу простих акцiй становить 78 916 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,01 гривня за акцiю. Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Всi простi акцiї мають один голос при голосуваннi.

Власний капiтал пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 14 254 тис. грн., у тому числi:
Статутний капiтал – 789 тис. грн.

Капiтал у дооцiнках – 707 тис. грн, який складається з :
- резерву переоцiнки основних засобiв – 615 тис. грн, який зменшився на амортизацiю резерву в сумi 182 тис. грн.
- резерву переоцiнки актуарних витрат – 92 тисяч гривень, який зменшився на дооцiнку резерву, згiдно звiту актуарiя за 2016 рiк.
В Товариствi, згiдно Статуту (редакцiя восьма вiд 31.05.2016р.), не передбачається формування Резервного капiталу.

Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 12 758 тис. грн.,
На кiнець звiтного перiоду вiн зменшився на 720 тис. грн, що вiдповiдає чистому збитку за 2016 рiк, збiльшився на суму амортизацiї резерву переоцiнки основних фондiв у розмiрi 182 тис. грн.

Iнформацiя про осiб, що володiють 5% та бiльше акцiй ПАТ „Завод МГТ”
Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй Вiд загальної кiлькостi акцiй Вид акцiй
ПАТ "ЗТР", Україна 00213428 Україна, м. Запорiжжя,
вул. Днiпровське шосе,3
64923573
82,269214% Iменнi простiГоловний бухгалтер О.В. Лiтус