29.1 Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік . Дата розміщення 27.04.2017

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Завод МГТ" - пiдприємство по виробництву малогабаритних трансформаторiв. Метою створення пiдприємства було забезпечення попиту мiнiстерства енергетики у трансформаторах потужнiстю вiд 25 до 630 кВА. Необхiднiсть виробництва цiєї продукцiї виникла на початку 1991 року. Найбiльш зацiкавленним у вiтчизняному виробництвi цих трансформаторiв було Мiненерго, зокрема виробничо-енергетичне об`єднання "Днiпроенерго". ВЕО "Днiпроенерго" пiдписало угоду намiрiв з виробничим об`єднанням "Запорiжтрансформатор" про створення такого виробництва на площi головного заводу ВО "ЗТР". Тому було прийнято рiшення про передачу пiд це пiдприємство добудови до трансформаторного цеху №2 ВО "ЗТР", будiвництво якої на той час було завершене.
18 квiтня в 1991 роцi Виконавчим комiтетом Ленiнської народної Ради народних депутатiв м. Запорiжжя було зареєстровано державне мале пiдприємство по виробництву малогабаритних трансформаторiв МП "МГТ". Засновники цього пiдприємства ВО "ЗТР" та ВЕО "Днiпроенерго" зробили внесок у статутний фонд у виглядi грошових коштiв та виробничого примiщення та обладнання, що забезпечило можливiсть у найкоротшi строки почати виробництво трансформаторiв I - II габаритiв, якi ранiше не випускались в Українi.
03.05.1993 року рiшенням виконавчого комiтета Ленiнської народної Ради м. Запорiжжя №117/14 пiдприємство було перереєстроване в державне пiдприємство з виробництва малогабаритних трансформаторiв.
В червнi 1995 року державне пiдприємство "Завод МГТ" у процесi приватизацiї було перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв".
У квiтнi 2011 року на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про перейменування пiдприємства в публiчне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв». За 20 рокiв плiдної працi, iнновацiйних рiшень, маневреностi, гнучкостi i якостi у виконаннi вимог замовника пiдприємству вдалося закрiпити свої позицiї на ринку, сформувати репутацiю надiйного виробника в своєму сегментi. ПАТ «Завод МГТ» написав свою iсторiю завдяки високоякiсної продукцiї, професiйного колективу, вкладу пiдприємства у розвиток трансформаторобудування.
Протягом 2016 року будь-якi важливi подiї у дiяльностi та розвитку ПАТ "Завод МГТ", в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл, не вiдбувались.
На пiдприємствi дiє прямолiнейна структура управлiння.
ПАТ "Завод МГТ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй , представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
У 2016 роцi ПАТ "Завод МГТ" мало наступну органiзацiйну структуру:
Керiвником товариства є Генеральний директор.
Генеральному директору пiдпорядковуються наступнi керiвникi за функцiями управлiння, а саме:
- Головний iнженер-начальник управлiння системи якостi;
- Заступник директора з економiки- головний бухгалтер;
- Заступник директора з виробництва;
- Начальник вiддiлу продаж;
- Iнженер з охорони працi.
Головному iнженеру пiдпорядковуються наступнi керiвникi та вiддiли:
- вiддiл головного конструктора;
- енергомеханiчна служба;
- випробувальна станцiя;
- архiв;
- автотранспортна дiлянка.
Заступнику директора з виробництва пiдпорядковуються:
-виробниче-диспетчерське бюро;
-дiлянка трансформаторiв;
-дiлянка металоконструкцiй.
Протягом 2016 в органiзацiйнiй структурi управлiння ПАТ "Завод МГТ" змiн не вiдбулись.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 53 осiб. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом у 2016 роцi – 8 осiб. Два працiвника працювали на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати працiвникiв за 2016 рiк - 3426 тис. грн. У 2016 роцi вiдбулося збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдносно фонду оплати працi за 2015 рiк на 9 %.
Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Кадрова полiтика Товариства тiсно пов'язана iз стратегiєю розвитку Товариства i є стабiльною та динамiчною та коригується вiдповiдно до змiн тактики пiдприємства, виробничої та економiчної ситуацiї. Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi залишається формування високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу. В Товариствi зважено i обдумливо пiдходять до питання подбору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
ПАТ "Завод МГТ" не належить до жодних об'єднань пiдприємств.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2016 року до Товариства не надходило.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi дiючих нацiональних та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi, якi набули чинностi на 31.12.2014 р.
Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року.
Облiкова полiтика пiдприємства покликана забезпечити вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається за принципом нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв) i безперервностi дiяльностi. Згiдно з принципом нарахування результати операцiй i iнших подiй визнаються пiдприємством у мiру їх виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштiв i еквiвалентiв) i вiдбиваються в облiкових записах i у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовi результати операцiй i iнших подiй, групуючи їх по основних категорiях (елементам) вiдповiдно до економiчних характеристик. У звiтi про фiнансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцiнкою фiнансового стану, є активи, зобов'язання i капiтал. У звiтi про сукупний доход елементами, безпосередньо пов'язаними з вимiром результатiв дiяльностi, є доходи i витрати.
Пiдприємство використовує оцiнки i робить припущення, якi мають вплив на визначення у фiнансовiй звiтностi суми активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки i припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i грунтуються на минулому досвiдi керiвництва пiдприємства i iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими в обставинах, що склалися.
Основнi положення облiкової полiтики визначенi Наказом по пiдприємству.
Основнi засоби вiдображаються у балансi по переоцiненої вартостi. Переоцiнка основних засобiв проводиться, якщо залишкова вартiсть їх вiдрiзняється вiд справедливої вартостi основних засобiв на дату балансу.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних с полiпшеннями об'єктiв основих засобiв (модернiзацiя, реконструкцiя, модифiкацiя та iншi витрати по капiтальним ремонтам).
Амортизацiя по основним засобам нараховується прямолiнiйним методом згiдно статi 145 Податкового кодексу України. До складу необоротних активiв належать нематерiальнi активи, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (термiн використання яких бiльш одного року та вартiстю понад 6000 грн.), фiнансовi iнвестицiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 100%. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом згiдно статi 145 Податкового кодексу України.
Оцiнка виробничих запасiв при передачi у виробництво та iншому вибуттi визначається методом ФIФО згiдно МСБО 2 "Запаси". Матерiальнi активи, якi використовуються понад одного року, вiдносяться до малоцiнних швидкозношувальних предметiв ( МШП ). Нарахування зносу МШП здiйснюється у розмiрi 100% балансової вартостi таких предметiв у момент передачi зi складу до експлуатацiї. Готова продукцiя, незавершене виробництво вiдображаються у балансi по фактичнiй виробничiй вартостi.
Фiнансовi iнвестицiї визначати у бухгалтерському облiку та звiтностi згiдно вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" та М(С)БО 39 "Фiнансовi iнструменти- визнання та оцiнка". Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi по собiвартостi придбання.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iсную вирогiднiсть надходження економiчних доходiв та є можливiсть достовiрно визначити. У фiнансовiй звiтностi дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю чистої реалiзацiї, яка дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi, зменшеної на суму резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Щорiчно визначати забезпечення по гарантованим зобов'язанням, пенсiйним та по витратам персоналу. Згiдно поправок до МСФЗ №19 були значно змiненi пенсiйнi зобов'язання попереднiх перiодiв у формi 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) за 2015 рiк.
Згiдно МСБО 12 " Податок на прибуток" визначати розрахунок витрат (доходiв) з податку на прибуток з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань. Розмiр вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань розраховувати щомiсяця згiдно показникiв дiяльностi, при складаннi фiнансової звiтностi за звiтнi перiоди послiдовно вiдображати у формах фiнансової звiтностi.
Основна продукцiя, що виробляє пiдприємство, це трансформатори силовi потужнiстю 10 - 1000 кВА. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн. Обсяг випуску трансформаторiв за 2016 рiк склав 115 МВА (403 шт.), обсяг продажу трансформаторiв 105 МВА (384 шт.) Частка експорту знизилася в загальному обсязi продажiв з 24% в 2015 роцi до 19% в 2016 роцi. Основним ринком збуту (82%) є Україна.
Основними споживачами продукцiї залишаються Обленерго України:
- ПАТ «Чернiгiвобленерго» - 8,9МВА (56 трансформаторiв);
- ПАТ «Вiнницяобленерго» - 5,8 МВА (33 трансформатора);
- ПАТ «Сумиобленерго» - 3,1 МВА (31 трансформатор);
- ПрАТ «ПЕЕС ЦЕК» - 9,2 МВА (25 трансформаторiв);
- ПАТ «ДТЕК Днiпрообленерго» - 11,8 МВА (22 трансформатора);
- ПАТ «Закарпаттяобленерго» - 11,1 МВА (23 трансформатора);
- ПАТ «Запорiжжяобленерго» - 0,4 МВА (4 трансформатора).
Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю збiльшення. Основнi постачальники за основними видами сировини та комплектуючiх:
-ПАТ "ЗТР", придбано сировини та комплектуючiх за 2016 рiк на суму 13 млн.739 тис. грн.;
-ПАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2016 рiк на суму 3 млн. 549 тис. грн.;
-ТОВ "Метинвест Україна", придбано сировини за 2016 рiк на суму 1 млн. 219 тис. грн.
За останнi п'ять рокiв ПАТ "Завод МГТ" були придбанi та модернiзованi основнi засоби в тому числi:
За 2012 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 259 тис. грн. у т.ч.
- машини та обладнання 35 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 219 тис. грн.
За 2013 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 652,7 тис. грн.
Вибуло протягом року основних засобiв на суму 9,9 тис.грн.
За 2014 рiк не було введення в експлуатацiю основних засобiв.
Вибуло протягом року основних засобiв – машин та обладнання на 34 тис. грн.
Згiдно МСБО 16 «Основнi засоби» станом на 31.12.2014 року ТОВ «Єрнст єнд Янг» проведена переоцiнка для визначення справедливої вартостi основних засобiв, котрi є власнiстю Товариства на 838 тис.грн.
За 2015 рiк не було введення в експлуатацiю основних засобiв.
Вибуло протягом року основних засобiв – машин та обладнання на 34 тис. грн.
За 2016 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 9,7 тис. грн. Товариство орендує виробничi примiщення на суму 1956 тис.грн., яке облiковується на забалансовому рахунку.
Протягом звiтного перiоду Товариством укладенi наступнi правочини з афiлiйованими особами.
Дата укладання; cторони правочину; змiст (предмет); сума (вартiсть), грн.; пiдстава укладання; методика цiноутворення застосована ПАТ "Завод МГТ" для визначення суми правочину.
1. 03.02.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг по проведенню комплексного обстеження ВПМ; 6120,00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
2. 26.10.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщень; 369888,09; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
3. 16.09.2016;ПАТ "ЗТР"; ПАТ "ЗАВОД МГТ", ; поставка кабельно-проводникової продукцiї; 55236,84; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
4. 21.03.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599918,52; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
5. 07.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599986,25; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
6. 19.02.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщення ПК «ЗТР»; 4500,00; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
7. 12.05.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщення ПК «ЗТР»; 3600,00; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
8. 21.03.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599918,52; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
9. 03.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599984,27; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
10. 06.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання термiнала; 1.20; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
11. 05.07.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599986,25; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
12. 06.07.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1562153,65; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
13. 08.12.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 525001,31; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
14. 26.09.2016;ПАТ «ЗАВОД МГТ»;ПАТ «ЗКЗ» ; отримання кабельно-проводникової продукцiї;1295677,60 грн.з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
15.27.07.2016;ПАТ «Завод МГТ»; ПАТ «ЗКЗ» ; Договiр поворотної фiнансової допомоги; 1500000,00 грн.; Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
16.26.09.2016; ПАТ «Завод МГТ»;ПАТ «ЗКЗ»; Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї; 1408950,75 грн.; Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
Товариство володiє, користується i розпоряджається своїм майном вiдповiдно до чинного законодавства i характеру своєї дiяльностi. Обмеження на використання майна немає. Капiтальне будiвництво не планується. Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою пiдприємства : м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, ПАТ "Завод МГТ".
Екологiчних питань, що можуть позначитись на використаннi активiв, не передбачається. Протягом 2016 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi iнвестицiї на суму 9,7 тис. грн., у т.ч. на:
- iншi необоротнi матерiальнi активи 9,7 тис. грн.
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об`єктiв.
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.16 р. на балансi облiковуються наступнi основнi засобi та iншi необоротнi матерiальнi активи:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 24 тис. грн.
- машини та обладнання 1613 тис. грн.
- транспортнi засоби 348 тис. грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 107 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 1034 тис. грн.
Разом 3126 тис. грн.Основнi засоби облiковуються Товариством за первiсною вартiстю.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2016 р. становить 1058 тис. грн., залишкова вартiсть - 2068 тис. грн.
Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються.
Пiдприємство залежить вiд загального рiвня економiки України, нових законодавчих iнiцiатив, що створюють нестабiльнiсть та невизначенiсть у подальшiй дiяльностi, бюрократичних затримок та перепон рiзних державних органiв.
Економiчна нестабiльнiсть у державi негативно вливають на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Проаналiзувавши об`єктивнi умови, в яких працює пiдприємство (економiчна криза, нестача коштiв у замовникiв), Товариство визначило основнi напрямки своєї дiяльностi. Це зростання конкурентноспроможностi виготовлених трансформаторiв, а саме пiдвiщення якостi та зниження собiвартостi.
№ з/п ;Змiст операцiй;сума (грн.);
1;ГУ ДКСУ у Запорiзькiй областi- * 106 13604900 штрафна санкцiя згiдно постанови Схiдного територiального управлiння НКЦПФР №478-СХ-3-Е вiд 04.08.2016; 170,00;
2;Запорiзьке обласне територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету- справа №908/4307/15- штраф.санкцiї ;250 000,00.
Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється за рахунок Власного капiталу,
який складається зi статутного капiталу, iншого додаткового капталу, нерозподiленого прибутку.
Фiнансова полiтика на пiдприємствi у 2016 роцi будувалась у наступних напрямких:
- нарощування обсягiв виробництва;
- рацiональне використання грошових коштiв;
- зменшення дебiторської заборгованностi;
- погашення кредиторської заборгованностi.
Укладенi, але не виконаннi договори, що суттєво впливають на фiнансовий стан Товариства, на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
На наступний рiк складено фiнансовий план надходжень та витрат. Товариство постiйно розширює ринок збуту продукцiї шляхом спiвробiтництва з енергетичними пiдприємствами країн СДН та дальнього зарубiжжя.
Заради цiєї мети визначенi вiдповiднi напрямки:
1.Змiцнення конструкторської служби, яка б виконувала завдання з проектування нових трансформаторiв з кращими якiсними показниками та зменьшення їх ваги.
2.Змiцнення служби продаж.
3.Пiдвищення ролi навчання спецiалiстiв i робiтникiв.
4.Проведення небхiдних заходiв для мiжнародної сертифiкацiї продукцiї.
Системний пiдхiд i iнтегрована полiтика в галузi управлiння заводом, вдосконалення виробничого процесу не лише сприяють змiцненню iмiджу та конкурентоспроможностi, але й поряд з iншими заходами ведуть доуспiшногорозвиткубiзнесу.
Товариство i надалi продовжуватиме безперебiйно спiвпрацювати з партнерами з рiзних країн.
У 2016 роцi на пiдприємствi не впроводжувались дослiдження. Кошти на дослiдження протягом року не витрачались.
Iнформацiя про судовi справи не наводиться, оскiльки вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги i справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента.
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за останнi три роки не проводився.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2416 2068 1956 1956 4372 4024
будівлі та споруди 22 19 1956 1956 1978 1975
машини та обладнання 1332 1105 0 0 1332 1105
транспортні засоби 298 249 0 0 298 249
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 764 695 0 0 764 695
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2416 2068 1956 1956 4372 4024
Опис Протягом 2016 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi iнвестицiї на суму 9,7 тис. грн., у т.ч. на:
- iншi необоротнi матерiальнi активи тис. грн.
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об`єктiв.
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.16 р. на балансi облiковуються наступнi основнi засобi та iншi необоротнi матерiальнi активи:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 19 тис. грн.
- машини та обладнання на суму 1105 тис. грн.
- транспортнi засоби на суму 249 тис. грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 62 тис. грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи 633 тис. грн.
Основнi засоби облiковуються Товариством за первiсною вартiстю.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2016 р. становить 1058 тис. грн., залишкова вартiсть – 2068 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 14254 15015
Статутний капітал (тис. грн.) 789 789
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв(14 254 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(789 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 38 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3005 X X
Усього зобов'язань X 3043 X X
Опис: Товариство у 2016 роцi не використовувало у своїй дiяльностi залученi кошти. До довгострокових зобов'язань i забеспечень вiднесенi: вiдстроченi податковi зобов'язання, пенсiйнi зобов'язання, довгостроковi забеспечення витрат персоналу.
Податковi зобов’язання станом на 31.12.2016 року склали 38тис.грн., простроченої заборгованостi до бюджету немає, вся заборгованiсть поточна. До iнших зобов`язань входять довгостроковi зобов`язання i забезпечення у сумi 916 тис.грн. та поточнi зобов`язання i забезпечення у сумi 2089 тис.грн

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.02.2016 8174592.6 16477 49612.14
Опис 27.02.2016 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення.Товариством значних правочинiв (протокол №21 вiд 27.02.2016)
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 8 174 592.6 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 16 477 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –49612.14 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 405 225.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 933 131
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 181, "проти" - 0
2 27.02.2016 19074.05 16477 115.76
Опис 27.02.2016 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №21 вiд 27.02.2016).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 19 074,05 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 16 477 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –115.76 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 404 225.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 933 131.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 181, "проти" - 0.
3 27.02.2016 19074.05 16477 115.76
Опис 27.02.2016 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №21 вiд 27.02.2016).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 19 074,05 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 16 477 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –115,76 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 405 225.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 933 131.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 181, "проти" - 0.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.02.2016 26.02.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
27.02.2016 29.02.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.03.2016 16.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АЛЬЯНСАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34829687
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3936 19.01.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в д/в д/в д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АЛЬЯНСАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34829687
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3936 19.01.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в д/в д/в д/в
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв "
Акцiонерам та керiвництву ПАТ " Завод малогабаритних трансформаторiв "
Основнi вiдомостi про емiтента:
1. Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторiв»
2. Код ЄДРПОУ 13604900
3. Мiсцезнаходження Україна, 69600, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3
4. Дата первинної державної
реєстрацiї 26.06.1995 р.
Опис аудиторської перевiрки:
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (надалi - Товариство), що додається, яка складається з балансу станом на 31.12.2016 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ).
Функцiональною валютою Товариства є нацiональна валюта України – гривня. Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах українських гривень. Звiтний перiод Товариства спiвпадає з календарним роком.
Обрана Товариством облiкова полiтика, яка обумовлена в наказi «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику в 2016 р.» вiд 11.01.2016р. № 1, протягом звiтного року була незмiнною.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв:
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Розмiр суттєвостi з Товариством не обумовлювався, тому визначався по вiдношенню до виявлених пiд час аудиту вiдхилень згiдно професiйної думки аудитора та у спосiб, що визначений вiдповiдними МСА.
У зв'язку з тим, що згiдно з умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит податкового облiку.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки»:
Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений пiсля дати Балансу, ми не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв Товариства. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях основних засобiв та запасiв Товариства.
Примiтки до фiнансової звiтностi не мiстять розкриття iнформацiї, що передбачена у МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Умовно-позитивна думка:
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторiв» станом на 31.12.2016 року, та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2016 рiк, вiдповiдно до МСФЗ.
Не вносячи додаткових застережень до цього звiту незалежного аудитора, привертаємо увагу та той факт, що в найближчому майбутньому Товариство буде продовжувати вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi.
Товариство функцiонує в нестабiльному економiчному середовищi в країнi та в свiтi. Економiчна стабiльнiсть буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi проводить Уряд України та свiтова спiльнота. Не iснує чiткого уявлення, якi заходи будуть здiйсненi у зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства на найближчi 12 мiсяцiв.
Проведений аудит, в свою чергу не виявив суттєвих внутрiшнiх причин та подiй у Товариствi, якi мали би вплив на можливiсть безперервної дiяльностi протягом 12-мiсяцiв пiслязвiтної дати.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторiв» за 2015 рiк було виконано ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль»(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 3167 вiд 28.03.2003 р., чинний до 28.02.2018 р.), який висловив умовно-позитивну думкущодо цих звiтiв. Аудиторський висновок пiдписано 03 березня 2016 року.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства України
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2016 р. складають 14 254 тис. грн., тобто на 13 465 тис. грн. бiльше, нiж величина статутного капiталу та вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. №435-IV.
За наслiдками 2016 р. чистi активи Товариства у порiвняннi з 2015 р. зменшилися на 761 тис. грн.
Визначення вартостi чистих активiв ми проводили на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2016 р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
1. Протягом 2016 року Товариством не приймались рiшення щодо:
- розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу;
- про викуп власних акцiй;
- про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
- про припинення дiяльностi Товариства;
- зменшення статутного капiталу.
2. На пiдставi запитiв, направлених управлiнському персоналу, Товариство повiдомило, що у 2016 роцi не порушувалися справи про банкрутство Товариства та вiдповiдно не виносилися ухвали про його лiквiдацiю або санацiю, а також не здiйснювалися операцiї лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв Товариства на фондовому ринку.
3. Товариство у 2016 р. не укладало угод з установами банкiв на отримання позик або кредитiв, що перевищують 25% активiв емiтента.
4. У 2016 р. вiдбулись змiни у персональному складi посадових осiб:
На загальних зборах акцiонерiв (Протокол вiд 27.02.2016 р. № 21) здiйснено переобрання посадових осiб Наглядової Ради.16.03.2016 р. Наглядовою радою ПАТ «Завод МГТ» здiйснено обрання Голови Наглядової ради. Iнформацiю про змiни у персональному складi членiв Наглядової ради та голови Наглядової ради Товариства опублiковано в офiцiйному виданнi НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 02.03.2016 р. № 42, вiд 21.03.2016 р. № 54.
5.На пiдставi вiдповiдi вiд на наш запит управлiнський персонал Товариства повiдомив, що протягом 2016 р. вiдбувались змiни у складi власникiв простих iменних акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Повiдомлення про змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй опублiковано в офiцiйному виданнi НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 29.02.2016 р. № 40.
Розкриття iнформацiї щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пунктом 13 Статуту ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторiв» (сьома редакцiя) визначений перелiк правочинiв, якi вважаються значними та рiшення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами. Протягом звiтного року вiдповiдно iнформацiї, що надана управлiнським персоналом Товариства, укладалися значнi правочини. Предметом таких договорiв є реалiзацiя готової продукцiї та закупка комплектуючих.
Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Формування складу органiв управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25.05.2016 р. № 22).
Протягом 2016 р. в Товариствi функцiонували органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, виконавчий орган – генеральний директор. Кiлькiсний склад органiв управлiння вiдповiдає вимогам Статуту Товариства .
Функцiонування органiв Товариства регламентується: положеннями Статуту; Положенням про Загальнi збори акцiонерiв; Положенням про Наглядову раду; Положенням про Виконавчий орган; Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.
Служба внутрiшнього аудиту в Товариствi не створена, так як не передбачена внутрiшнiми документами Товариства.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства"
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту (пп. 10.10 п. 10) – не рiдше 1 разу на квартал.
Протягом 2016 р. поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган), в межах повноважень, якi встановленi Статутом Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом 2016 р. здiйснював Ревiзiйна комiсiя. Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзiйної комiсiї протягом року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року Ревiзiйною комiсiєю не проводились.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у т. ч. внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам його Статуту.
Розкриття iнформацiї щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається разом з фiнансовою звiтнiстю
На момент затвердження управлiнським персоналом Товариства фiнансової звiтностi до випуску, Товариство ще не пiдготувала iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв. Вiдповiдно, ми не мали змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв.
Розкриття iнформацiї щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення, в тому числи в наслiдок шахрайства. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства.
Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2016 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльнiсть, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi окрiм тих, що призвели до модифiкацiї аудиторської думки та про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки".
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 1. Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ» 2. ЄДРПОУ 34829687 3. Мiсцезнаходження 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19 4. Телефон (факс) (061) 233-86-99, 224-62-69 5. Свiдоцтво про внесення до № 3936, видане на пiдставi рiшення Аудиторської Реєстру аудиторських фiрм та палати України № 171/5 вiд 19.01.2007 року, чинне до аудиторiв 27.10.2021 року Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ «Завод МГТ» проводилася на пiдставi договору № 203/17 вiд 17.01.2017 р. Аудиторська перевiрка проведена у перiод з 01 березня 2017 р. до 28 березня 2017 р. Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ» Рубiтель О.Ю (Сертифiкат аудитора Серiя А № 005648 виданий рiшенням Аудиторської палати України № 130 вiд 25.12.2003 р.) дiя якого продовжена до 25.12.2018р. рiшенням Аудиторської палати України № 283/2 вiд 28.11.2013р. Аудитор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ» Андреєва Л.М. (Сертифiкат аудитора Серiя А № 005643 виданий рiшенням Аудиторської палати України № 130 вiд 25.12.03 р.) дiя якого продовжена до 25.12.2018р. рiшенням Аудиторської палати України № 283/2 вiд 28.11.2013р. 30 березня 2017 р.
д/в
д/в
д/в


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): затвердження нової редакцiї статуту Товариства Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не проводила самооцiнку

Наглядова рада не проводила самооцiнку

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетов не створено
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетов не створено

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв. Положення про порядок надання iнформацiї акцiонерам.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв" за ЄДРПОУ 13604900
Територія за КОАТУУ 2310100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 27.11
Середня кількість працівників 57
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Днiпровське шосе, буд.3, м.Запорiжжя, Запорiзька обл., 69600
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 24 24 0
накопичена амортизація 1002 24 24 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2416 2068 0
первісна вартість 1011 3116 3126 0
знос 1012 700 1058 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

3

3

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2419 2071 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7235 9375 0
Виробничі запаси 1101 1947 3074 0
Незавершене виробництво 1102 3846 3512 0
Готова продукція 1103 1442 2789 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1785 1352 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2811

1012

0
з бюджетом 1135 288 135 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 1 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1917 3346 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1917 3346 0
Витрати майбутніх періодів 1170 17 5 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 14058 15226 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 16477 17297 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 789 789 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 930 707 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 13296 12758 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 15015 14254 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 62 3 0
Пенсійні зобов’язання 1505 506 643 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 286 270 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 285 270 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 854 916 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 92 181 0
за розрахунками з бюджетом 1620 25 38 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 39 37 0
за розрахунками з оплати праці 1630 114 138 0
за одержаними авансами 1635 321 1717 0
за розрахунками з учасниками 1640 11 11 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6 5 0
Усього за розділом IІІ 1695 608 2127 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 16477 17297 0

Примітки д/в
Керівник Зима Алiна Володимирiвна
Головний бухгалтер Лiтус Олена Валерiївна


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв" за ЄДРПОУ 13604900
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 17815 21374
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 16067 ) ( 20648 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1748

726
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 173 214
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1576 ) ( 1565 )
Витрати на збут 2150 ( 326 ) ( 307 )
Інші операційні витрати 2180 ( 741 ) ( 1094 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 722 ) ( 2026 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 18 155
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 67 ) ( 55 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 771 ) ( 1927 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 51 85
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 720 ) ( 1842 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -51 -46
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -51 -46
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -9 -8
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -42 -38
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -762 -1880

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 13490 11555
Витрати на оплату праці 2505 3426 3131
Відрахування на соціальні заходи 2510 708 1159
Амортизація 2515 358 348
Інші операційні витрати 2520 1517 1270
Разом 2550 19499 17463

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 78916000 78916000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.00912 -0.02334
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Зима Алiна Володимирiвна
Головний бухгалтер Лiтус Олена Валерiївна