29.Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік . Дата розміщення 27.04.2017

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13604900
4. Місцезнаходження
Запорізька , Днiпровський, 69600, м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР --    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
3) Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду.
4) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена посада вiдсутня в штатному розкладi емiтента.
5) Iнформацiя про рейтингове агентство не наводиться у зв'язку з тим, що рейтингову оцiнку протягом звiтного перiоду емiтент не проходив.
10) Iнформацiя про дивiденди не наводиться у зв'язку з тим, що не було принято рiшення загальними зборами акцiонерiв про їх виплату.
12-2) Iнформацiя про облiгацiї не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск облiгацiй.
12-3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iнших цiнних паперiв.
12-4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного року емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
12-5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало у звiтному перiодi викупу власних акцiй.
14-4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
14-5) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
14-7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не приймав таких рiшень.
14-8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не приймав таких рiшень.
15) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуска боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
18) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
19 1-5). Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв.
20) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв.
21) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
22) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
23) Основнi вiдомостi про ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
24) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
25) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
26) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
27) Правила ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
30) Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
32) Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
33) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 №029360
3. Дата проведення державної реєстрації
26.06.1995
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
789160.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
53
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I ТРАНСФОРМАТОРIВ
46.69 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ IНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
46.77 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ВIДХОДАМИ ТА БРУХТОМ
10. Органи управління підприємства
вiдповiдно до абзацу 2 пункту 5 глави 4 роздiлу 3 положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Обласне вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Запорiжжя
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26006619938994
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Обласне вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Запорiжжя
5) МФО банку
300012
6) поточний рахунок
26005619938995

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 2310136900-49 14.02.2013 Держуправлiння охорони навколишнього природного середевища в Запорiзькiй областi 11.02.2018
Опис Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу
Випробування електричного устаткування електричних станцiй i мереж, технологiчного електрообладнання напругою до 35 кВ включно 112.12.30 12.01.2012 Державна служба гiрничного нагляду та промислової безпеки України 12.01.2017
Опис Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу
На початок роботи ПАТ "Завод МГТ" 3121 15.04.2011 Управлiння з питань наглядово-профiлактичної дiяльностi ГУ МНС України в Запорiзькiй областi Необмежена
Опис Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу
Експлуатування машин, механiзмiв, устаткованнь пiдвищенної небезпеки №454.16.23 06.07.2016 Державна служба України з питань працi 06.07.2021
Опис Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу
Виконування робiт пiдвищеної небезпеки №455.16.23 06.07.2016 Державна служба України з питань працi 06.07.2021
Опис Емiтент прогнозує продовження дiї виданого дозволу
Виконнаня робiт або на експлуатацiю машин, механiзмiв та устаткування пiдвищеної небезпеки 663.11.23-31.10.1 29.09.2011 Держгiрпромнагляд Необмежена
Опис Пiсля закiнчення дозвiл буде поновлено

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Запорiзькiй областi 20495280 69001 Запорiжжя Перемоги, буд.50 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/в д/в д/в д/в 0.000000000000
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зима Алiна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Завод МГТ", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2014 3 роки
9) Опис
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким визначаються умови здiйснення ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої протягом звiтного перiоду заробiтної плати посадовою особою не надано. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Протягом звiтного перiоду посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи 28 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Зима А.В. обiймала наступнi посади: генеральний директор.Протягом 2016 року будь-яких змiн у персональному складi одноособового виконавчого органу не вiдбувалося.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник директора з економiки- головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiтус Олена Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЄСС Плюс", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.12.2012 особу призначено на посаду на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження заступника директора з економiки- головного бухгалтера:
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського i податкового облiку фiнансової, статистичної i податкової звiтностi про фiнансове положення, результати дiяльностi i русi грошових коштiв пiдприємства;
- формує вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку облiкову полiтику виходячи iз особливостей структури i дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi;
- органiзовує облiк основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв нематерiальних активiв i капiтальних iнвестицiй, виробничих запасiв i готової продукцiї, грошових коштiв i фiнансових iнвестицiй, розрахункових i кредитних операцiй для визначення достовiрних результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;
- органiзовує роботу бухгалтерської служби i контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт з використанням програми 1С Пiдприємство;
- органiзовує систематичний, повний i достовiрний облiк виробничих витрат, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї i випуску продукцiї i iнших робiт, включаючи складання звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг);
- забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв з нарахування заробiтної плати i iнших видiв оплат вiдповiдно до КЗпП України, Закону України "Про оплату працi" i Положенням про оплату працi, що дiє на пiдприємствi;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, дотриманням касової дисциплiни, фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, лiквiдацiї втрат i непродуктивних витрат, а також приймає заходи iз попередження недостач, незаконного використання засобiв i товарно-матерiальних цiнностей;
- здiйснює контроль за дотриманням порядку розрахункiв i платiжних зобов'язань, використання фонду заробiтної плати згiдно встановленого штатного розкладу, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i засобiв пiдприємства;
- здiйснює контроль за пiдготовкою форм, розшифровок з податкової звiтностi, надання прогнозних даних податкових зобов'язань з податку на прибуток i податку на додану вартiсть;
- здiйснює вирiшення поточних питань у сферi оподаткування i аудиту господарської дiяльностi пiдприємства;
- здiйснює контроль за своєчасним i достовiрним формуванням фактичної собiвартостi виготовленої i реалiзованої продукцiї, виконаних робiт, послуг;
- веде листування iз iншими пiдприємствами i органiзацiями з питань надання iнформацiї i документiв, необхiдних для виконання посадових обов'язкiв.
Обов'язки заступника директора з економiки - головного бухгалтера:
- здiйснювати, виходячи iз чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства й контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства;
- забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку й звiтностi на пiдприємствi на основi максимальної централiзацiї й механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського й податкового облiку й контролю;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i грошових коштiв, своєчасне вiдображати на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй,
правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет, погашення у встановлений термiн;
- керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їхнi посадовi iнструкцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої протягом звiтного перiоду заробiтної плати посадовою особою не надано, будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного перiоду посадовою особою не отримувалось.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Акцiями товариства не володiє. Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у персональному складi щодо посади Головного бухгалтера не вiдбувалося. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, заступник директора з економiки - головний бухгалтер. Протягом 2016 року Лiтус О.В. обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї в ТОВ «Гандбольний клуб ZTR», мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Линда Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗТР", начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014 3 роки
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, необхiдну йому, як Члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- знайомитися з документами та отримувати їх копiї, вищезазначена iнформацiя та документи надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- використовувати в роботi оргтехнiку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси тощо), транспортнi засоби Товариства, а також iншi технiчнi засоби, якi необхiднi йому для належного виконання обов'язкiв;
- користуватися та реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми положеннями та iншими внутрiшнiми документами Товариства, а також вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
- вимагати вiд Товариства належного виконання останнiм своїх обов'язкiв за цим Договором.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
З Членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору зазначенiй особi виплачується винагорода в розмiрi 1300,00 грн., таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в розмiрi 5200,00 грн., будь-якої iншої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi) протягом звiтного перiоду особою отримано не було. Посадову особу обрано 28.03.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку ПАТ "ЗТР", мiсцезнаходження: 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький кабельний завод", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗТР", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткачук Юрiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗТР", фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014 3 роки
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як Члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- знайомитися з документами та отримувати їх копiї, вищезазначена iнформацiя та документи надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- використовувати в роботi оргтехнiку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси тощо), транспортнi засоби Товариства, а також iншi технiчнi засоби, якi необхiднi йому для належного виконання обов'язкiв;
- користуватися та реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми положеннями та iншими внутрiшнiми документами Товариства, а також вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
- вимагати вiд Товариства належного виконання останнiм своїх обов'язкiв за цим Договором.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
З членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору зазначенiй особi один раз на квартал виплачується винагорода в розмiрi 1300,00 грн., таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в розмiрi 5200,00 грн. Будь-якої iншої винагороди члену Ревiзiйної комiсiї, в тому числi в натуральнiй формi, Товариством не надавалось. Протягом 2016 року будь-яких змiн у персональному складi щодо посади члена Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалося. Iнформацiя щодо паспортних даних члена Ревiзiйної комiсiї не наводиться у зв'язку з тим, що згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї не надано. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у зазначеної вище посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 16 рокiв. Ткачук Ю.П. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: фiнансовий директор, фiнансовий директор. Протягом 2016 року член Ревiзiйної комiсiї Ткачук Ю.П. обiймав посади на iнших пiдприємствах, а саме : Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький кабельний завод", мiсцезнаходження: м.Запорiжжя вул. Гладкова, 2; Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Супер", мiсцезнаходження: м.Запорiжжя вул. Випробувачiв, 2; Фiнансовий директор ТОВ "Енерджi Стендарт Iндастрiз" , мiсцезнаходження: Росiя м. Москва, вул. Большая Якиманка, буд.17/2, стр.1.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Ганна Станiславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014 3 роки
9) Опис
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:
- перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв.
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї:
- розподiляє обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та окреслює коло їх повноважень;
- органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Ревiзiйною комiсiєю;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборiв, щонайменше раз на рiк, звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї.
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод МГТ" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення про Ревiзiйну комiсюї та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну вiдому iнформацiю, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- iншi обов'язки, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
З Головою Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору зазначенiй особi один раз на квартал виплачується винагорода в розмiрi 1300,00 грн., таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в розмiрi 5200,00 грн. Будь-якої iншої винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї, в тому числi в натуральнiй формi, Товариством не надавалось. Протягом 2016 року будь-яких змiн у персональному складi щодо посади Голови Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалося. Iнформацiя щодо паспортних даних члена Ревiзiйної комiсiї не наводиться у зв'язку з тим, що згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї не надано. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у зазначеної вище посадової особи вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 16 рокiв Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посаду головного бухгалтера.Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Госпiтальна, 12-Д.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради (є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Машковцев Сергiй Вячеславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна)», головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.02.2016 не визначено, але не бiльше нiж як до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях);
про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово- господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;
- визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї;
- здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Повноваження Голови Наглядової ради:
- розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
- пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами;
- пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити;
- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори;
- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради;
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Обов'язки Голови Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
З Головою Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi. Посадову особу обрано 27.02.2016 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. На виконання пункту 7.2. положення "Про Наглядову раду ПАТ "Завод МГТ", 16.03.2016 проведено засiдання Наглядової ради Товариства на якому прийнято рiшення про обрання посадової особи на посаду Голови Наглядової ради. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади:головний юрисконсульт, головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: голова Наглядової ради ПАТ "ЗТР", мiсцезнаходження: м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, головний юрисконсульт ТОВ "Лугань", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Госпiтальна, 12д.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради(є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романенко Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ЗТР», юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.02.2016 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях);
про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово- господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;
- визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї;
- здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Обов'язки члена Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
З членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi. Посадову особу обрано 27.02.2016 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: юрисконсульт, провiдний юрисконсульт. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПАТ "ЗТР", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, член Наглядової ради ПАТ "ЗТР", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради(є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прищепа Василь Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiйськовий пенсiонер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.02.2016 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях);
про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово- господарської дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами;
- визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї;
- здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Обов'язки члена Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
З членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi. Посадову особу обрано 27.02.2016 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади:вiйськовий пенсiонер, заступник директора департаменту з економiчної безпеки . Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду заступника директора департаменту з економiчної безпеки, ТОВ IК «Iнвестбуд», мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Госпiтальна, 12-Д.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Tregory Holdings Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 216306 д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014 3 роки
9) Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав, сприяє ефективностi iнвестицiй акцiонерiв, забезпеченню реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробцi стратегiї, спрямованої на пiдвищення його прибутковостi та конкурентоспроможностi, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» .Контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства.
Голова Наглядової ради:
- розподiляє обов’язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
- . пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами;
-. пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити;
- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому члену Наглядової ради;
- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов’язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо. Контракт обов’язково повинен мiстити умову, вiдповiдно до якої строк дiї контракту закiнчується у разi припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Контракт має бути пiдписаний протягом п'яти робочих днiв з моменту обрання Генерального директора та затвердження Наглядовою радою умов контракту;
Вказанi документи можуть бути пiдписанi iншим членом Наглядової ради за її дорученням;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.
З Головою Наглядової ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду, в тому числi в натуральнiй формi. Посадову особу обрано 28.03.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. На виконання пункту 7.2. положення "Про Наглядову раду ПАТ «Завод МГТ» 09.04.2014 проведено засiдання Наглядової ради Товариства на якому прийнято рiшення про обрання посадової особи на посаду Голови Наглядової ради. . У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 27.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi ч.1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - компанiї Tregory Holdings Limited.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Energy Standard Industries Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 240843 д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014 3 роки
9) Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав, сприяє ефективностi iнвестицiй акцiонерiв, забезпеченню реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробцi стратегiї, спрямованої на пiдвищення його прибутковостi та конкурентоспроможностi, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв». Контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства.
З членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi. Посадову особу обрано 28.03.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 27.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi ч.1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Компанiї Energy Standard Industries Limited.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в 00213428 д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2014 3 роки
9) Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав, сприяє ефективностi iнвестицiй акцiонерiв, забезпеченню реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробцi стратегiї, спрямованої на пiдвищення його прибутковостi та конкурентоспроможностi, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв». Контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства.
З членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi. Посадову особу обрано 28.03.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 27.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод МГТ» на пiдставi ч.1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Зима Алiна Володимирiвна д/в д/в д/в 650 0.000824 650 0 0 0
Головний бухгалтер Лiтус Олена Валерiївна д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Ганна Станiславiвна д/в д/в д/в 1 0.0000013 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Ткачук Юрiй Петрович д/в д/в д/в 100 0.0001267 100 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Линда Свiтлана Iванiвна д/в д/в д/в 100 0.0001267 100 0 0 0
Голова Наглядової ради Машковцев Сергiй Вячеславович д/в д/в д/в 1 0.00000127 1 0 0 0
Член Наглядової ради Романенко Микола Володимирович д/в д/в д/в 1 0.00000127 1 0 0 0
Член Наглядової ради Прищепа Василь Михайлович д/в д/в д/в 1 0.00000127 1 0 0 0
Усього 854 0.001082 854 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ "ЗТР" 00213428 69600 Запорізька Днiпровський м.Запорiжжя Днiпровське шосе, 3 64923573 82.27 93.54 64923573 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/в д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0 0
Усього 64923573 82.27 93.54 64923573 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.02.2016
Кворум зборів** 93.5565
Опис Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах: 1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень; 2) прийняття рiшення про передачу повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства депозитарнiй установi – ТОВ «Укренергореєстр» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цiєю депозитарною установою; 3) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства; 4) прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства; 5) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 6) прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв; 7) розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства; 8) розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства; 9) розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства; 10) прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк; 11) прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк; 12) прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: ПАТ "ЗТР". З першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 7 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Новоторов Олександр Леонiдович; 2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Овденко Галина Володимирiвна; 4) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 5) Вагiна Тетяна Григорiвна; 6) Куликова Людмила Олексiївна. Обрати Уманську Олену Петрiвну головою Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства. З другого питання порядку денного: передати повноваження лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Український енергетичний реєстр» (iдентифiкацiйний код юридичної особи згiдно Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 21656006). Затвердити умови та укласти iз зазначеною вище депозитарною установою договiр про надання послуг з iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв. З третього питання порядку денного: на пiдставi частини 1 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити достроково повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства. З четвертого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: 1. Машковцев Сергiй Вячеславович; 2.Прищепа Василь Михайлович; 3. Романенко Микола Володимирович. З п’ятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради Товариства. З шостого питання порядку денного: згiдно частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв. Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 300 (триста) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв. Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 700 (сiмсот) тисяч доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг. Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 700 (сiмсот)тисяч доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також про визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього рiшення. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв. З сьомого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому. З восьмого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2015 роцi. Роботу Наглядової ради у 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. З дев’ятого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2015 роцi визнати задовiльною. З десятого питання порядку денного: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк. З одинадцятого питання порядку денного: затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2016 рiк. З дванадцятого питання порядку денного: збиток Товариства, отриманий за пiдсумками господарської дiяльностi в 2015 роцi покрити за рахунок нерозподiленого прибутку попереднiх рокiв.Решту прибутку, отриманого Товариством за пiдсумками господарської дiяльностi попереднiх рокiв в розмiрi 13 296 093,14 грн. залишити нерозподiленим.
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.05.2016
Кворум зборів** 93.5504
Опис Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах: 1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень; 2) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв»; 4) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв». Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiдсутнi. Збори проводилися з iнiцiативи Наглядової ради Товариства у зв'язку зi змiнами законодавства, з метою приведення статуту та iнших внутрiшнiх документiв ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторiв» у вiдповiднiсть iз положеннями закону України «Про акцiонернi товариства». З першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Новоторов Олександр Леонiдович; 2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Куликова Людмила Олексiївна. Обрати Уманську Олену Петрiвну головою Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства. З другого питання порядку денного: затвердити нову (восьму редакцiю) статуту Товариства. З третього питання порядку денного: затвердити нову (шосту) редакцiю положення «Про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв». З четвертого питання порядку денного: затвердити нову (шосту) редакцiю положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв».


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34829687
Місцезнаходження 69006 Запорізька д/в 69006 м.Запорiжжя вул. Добролюбова, буд.6, кв.19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3936
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.01.2007
Міжміський код та телефон (061)2338699
Факс (061)2246269
Вид діяльності Аудит
Опис Особа надає Товариству аудиторськi послуги.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська д/в м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/в
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 5910400
Факс (044) 4825214
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Особа надає депозитарнi послуги депозитарiю. Дiяльнiсть депозитарiю не є лiцензiйною, ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарiю.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЕСТР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21656006
Місцезнаходження 01010 Київська д/н м.Киiв вул. Михайла Омеляновича-Павленка
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 286614
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Особа надає Товариству депозитарнi послуги.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Cтрахова компанiя "АХА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20474912
Місцезнаходження 04070 Київська д/в м. Київ вул. Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 483290
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009
Міжміський код та телефон (044) 4992499
Факс (044) 4992499
Вид діяльності послуги у сферi страхування
Опис Особа надає Товариству послуги з страхування.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження 01601 Київська д/в м. Київ пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (044)279-41-58
Факс (044)278-51-40
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому
Опис Особа надає Товариству послуги з включення акцiй Товариства до бiржового реєстру
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00213428
Місцезнаходження 69600 Запорізька д/в м.Запорiжжя Днiпровське шосе, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/в
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (061) 270 39 00
Факс (061) 270 39 00
Вид діяльності юридичнi послуги
Опис Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi не наводиться, тому що цей вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню.У звiтному роцi Товариство отримувало вiд Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор» послуги з правового забезпечення господарської дiяльностi.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.01.2003 28/1/03 ДКЦПФР UA0801361009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 78916000 789160.00 100.000000000000
Опис Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства не перебували у лiстингу на фондових бiржах України. Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткової емiсiї цiнних паперiв.