Інформація про підсумки голосування на чергових зборах 2017. Дата розміщення 06.04.2017

Протокол №23

 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Товариство та Збори відповідно)

м. Запоріжжя                                                                                                                                  30.03.2017

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2017.

Час проведення Загальних зборів: 15:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24.03.2017.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017) сформовано робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Зима Аліна Володимирівна,

Секретар Зборів – Пашиніна Тамара Олексіївна.

На підставі договору № 4-Е-2016 від 27.02.2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 17.03.2017 (наказ № 13 від 17.03.2017) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Кустова Вікторія Леонідівна;

3) Лагодюк Євгеній Степанович;

4) Куликова Людмила Олексіївна;

Головою Реєстраційної комісії призначено Новоторова Олександра Леонідовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 1939 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, відповідно якої визначається кворум: 69 434 550 голосів.

Кворум Зборів: згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів № 1 від 30.03.2017, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 64 932 198 голосуючих акцій, що відповідає 93,5157 % голосуючих акцій Товариства. Таким чином, у відповідності з ч. 1, 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією Зборів визначено наявність кворуму Зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок денний).

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), 17.03.2017 (протокол № 17/03-17 від 17.03.2017) та 24.03.2017 (протокол № 24/03-17 від 24.03.2017).

Порядок денний:

 1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
 2. розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства;
 3. розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
 4. розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства;
 5. прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік;
 6. прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік;
 7. прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;
 8. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів;
 9. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;
 11. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства;
 12. прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
 14. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування на Зборах: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.


Основні тези виступів, підсумки голосування з питань Порядку денного.

Збори відкрила Голова Зборів, яка до початку розгляду та голосування з питань Порядку денного довела до відома учасників Зборів наступну інформацію:

-                 Збори скликано відповідно до законодавства України, за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується рішенням Наглядової ради Товариства від 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017);

-                 відповідно до вимог абз. 1, 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», письмове повідомлення про проведення Зборів та їх Порядок денний було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 10.02.2017;

-                 відповідно до вимог абз. 3 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення Зборів, було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 37 від 23.02.2017;

-                 повідомлення про проведення Зборів було додатково розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет (www.stockmarket.gov.ua) та на офіційному веб-сайті Товариства (www.mgt.com.ua);

-                 відповідно до вимог рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку № 324 від 26.05.2006, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 37 від 23.02.2017;

-                 відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 24.03.2017;

-                 Голова зборів довела до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів № 1 від 30.03.2017.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.


З першого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила, що для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 932 198 100,00
«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.


З другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 932 198 100,00
«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 1 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.


З третього питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 932 198 100,00
«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.


З четвертого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 932 198 100,00
«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 3 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною.


З п’ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 932 198 100,00
«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 4 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.


З шостого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 932 198 100,00
«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 5 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.


З сьомого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 720 254,26 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 12 757 786,31 грн., залишити нерозподіленим.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 932 198 100,00
«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 6 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 720 254,26 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 12 757 786,31 грн., залишити нерозподіленим.


З восьмого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА» 64 932 198 93,51569
«ПРОТИ» 0 0,00000
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00000

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 4 502 352 0,48431
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 7 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.


З девятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 929 823 99,99634
«ПРОТИ» 2 375 0,00366
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00000

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 8 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.


З десятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Відповідно до частини 10 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Приймаючи до уваги положення абзаців 18, 29 роз’яснення № 4 від 23.02.2010 «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 305 від 23.02.2010, для голосування Зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради товариства, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 24.03.2017 (протоколи № 24/03-17 від 24.03.2017).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 10, на виконання положень пунктів 1, 2 вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29.09.2011, до бюлетеня додано відповідну інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1) Машковцев Сергій Вячеславович;

2) Прищепа Василь Михайлович;

3) Пашиніна Тамара Олексіївна;

4) Романенко Микола Володимирович.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу наглядової ради товариства:

№ з/п Найменування / ПІБ кандидата Кількість набраних голосів
1 Машковцев Сергій Вячеславович 64 932 198
2 Прищепа Василь Михайлович 64 932 198
3 Романенко Микола Володимирович 64 923 573
4 Пашиніна Тамара Олексіївна 8 625

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 9 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1) Машковцев Сергій Вячеславович;

2) Прищепа Василь Михайлович;

3) Романенко Микола Володимирович.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства (є членами Наглядової ради Товариства), таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.


З одинадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 929 823 99,99634
«ПРОТИ» 2 375 0,00366
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00000

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів   Відсоток від кворуму  
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00000
         

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 10 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.


З дванадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 929 823 99,99634
«ПРОТИ» 2 375 0,00366
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00000

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 11 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.


З тринадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

З урахуванням зазначеного, для голосування Загальним зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/03-17 від 24.03.2017 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 13, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб - кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

1) Герасименко Ганна Станіславівна;

2) Ткачук Юрій Петрович;

3) Линда Світлана Іванівна;

4) Шаповалова Ірина Романівна.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу наглядової ради товариства:

№ з/п Найменування / ПІБ кандидата Кількість набраних голосів
1 Герасименко Ганна Станіславівна 64 932 198
2 Ткачук Юрій Петрович 64 932 198
3 Линда Світлана Іванівна 64 932 198
4 Шаповалова Ірина Романівна 0

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» 0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 12 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1) Герасименко Ганна Станіславівна;

2) Ткачук Юрій Петрович;

3) Линда Світлана Іванівна.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії Товариства (є членами Ревізійної комісії Товариства), таким чином Ревізійна комісія Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.


З чотирнадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«ЗА» 64 932 198 100,00
«ПРОТИ» 0 0,00
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

Кількість голосів Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» 0 0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,00

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 13 від 30.03.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

О 16 годині 30 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосила про завершення роботи Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Голова Загальних зборів                 ___________________ /Зима А.В./

Секретар Загальних зборів             ___________________ /Пашиніна Т.О./