27. Відомості про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 03.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Зима Алiна Володимирiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Днiпровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mgt.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.03.2017 8112032.1 17297 46898.49
Зміст інформації:
30.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №23 вiд 30.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 8 112 032,1 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17 297 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –46898,49 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 434 550.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 932 198.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 198, "проти" - 0.
2 30.03.2017 18928.1 17297 109.43
Зміст інформації:
30.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №23 вiд 30.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 18 928.1 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17 297 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –109,43 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 434 550.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 932 198.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 198, "проти" - 0.
3 30.03.2017 18928.1 17297 109.43
Зміст інформації:
30.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №23 вiд 30.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 18 928.1 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17 297 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства –109.43 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 434 550.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 64 932 198.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 64 932 198, "проти" - 0.