Повідомлення про проведення 30.03.2017 загальних зборів акціонерів. Розміщено 24.02.2017

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код за ЄДРПОУ 13604900

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 15:00 год. 30 березня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 березня 2017 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

 1. розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

 1. розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною.

 1. прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

 1. прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

 1. прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 720 254,26 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 12 757 786,31 грн., залишити нерозподіленим.

 1. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

 1. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

 1. прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 1. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 1. прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

 1. прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 1. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 30.03.2017 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 14:00 ДО 14:30 ГОД.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, на веб-сайті www.mgt.com.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Зима А.В.

Наглядова рада ПАТ «Завод МГТ»