Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів!

 

Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" (далі – «Товариство»), місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Ленінський р-н, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900

 

Наглядова рада Товариства повідомляє, що на вимогу акціонера Товариства, який володіє більше ніж 5% простих іменних акцій Товариства, у відповідності із статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (далі – Порядок денний) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 27.02.2016, доповнюється наступними новими питаннями:

7)розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства;

8)розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;

9)розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства;

10)прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік;

11)прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік;

12)прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*


Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

16 477

18 263

Основні засоби

2 416

2 779

Довгострокові фінансові інвестиції

3

3

Запаси

7 235

7 994

Сумарна дебіторська заборгованість

4 889

3 264

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 917

4 216

Нерозподілений прибуток

13 296

14 947

Власний капітал

15 015

16 902

Статутний капітал

789

789

Довгострокові зобов'язання

854

825

Поточні зобов'язання

608

536

Чистий прибуток (збиток)

(1 842)

(19)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

78 916 000

78 916 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

59

88

Наглядова рада ПАТ «Завод МГТ»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 29 от 12.02.2016.