Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Ленінський р-н, Дніпропетровське шосе, 3, код за ЄДРПОУ 13604900

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 14:00 год. 27 лютого 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 лютого 2016 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 

  1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;

  2. прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою;

  3. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

  4. прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;

  5. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства;

  6. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

 

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 27.02.2016 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 13:15 ДО 13:45 ГОД.

 

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Зима А.В.

Наглядова рада ПАТ «Завод МГТ»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 14 от 22.01.2016.