Інформація про підсумки голосування на загальних зборах 2016

Протокол № 21

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Товариство та Збори відповідно)

м. Запоріжжя
27.02.2016

Дата проведення Загальних зборів: 27.02.2016.

Час проведення Загальних зборів: 14:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.02.2016.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 13.01.2016 (протокол № 13/01-16 від 13.01.2016) сформовано робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Зима Аліна Володимирівна,

Секретар Зборів – Пашиніна Тамара Олексіївна.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 13.01.2016 (протокол № 13/01-16 від 13.01.2016) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» (надалі – Депозитарна установа) шляхом укладення з нею відповідної додаткової угоди № 9 від 19.02.2016 до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів № 15-Е від 19.04.2013, укладеного Товариством з Депозитарною установою.

Рішенням Депозитарної установи від 22.02.2016 (наказ № 11 від 22.02.2016) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

1) Новоторов Олександр Леонідович;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Овденко Галина Володимирівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна;

5) Кустова Вікторія Леонідівна;

6) Вагіна Тетяна Григорівна.

Головою Реєстраційної комісії призначено Уманську Олену Петрівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 1 940 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 64 933 131 голосів.

Кворум Зборів: згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів № 1 від 27.02.2016, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 64 933 131 голосів, що відповідає 93,5565 % голосуючих акцій Товариства. Таким чином, у відповідності з ч. 1, 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією Зборів визначено наявність кворуму Зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 13.01.2016 (протокол № 13/01-16 від 13.01.2016) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок денний).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 23.02.2016 (протокол № 23/02-16 від 23.02.2016), прийнятого за наслідками розгляду пропозиції акціонера Товариства, що володіє більш ніж 5 % простих іменних акцій Товариства, у відповідності із ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Порядок денний доповнено новими питаннями та проектами рішень з цих питань.

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування/кумулятивного голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 13.01.2016, 04.02.2016, 23.02.2016 (протоколи №№: 13/01-16 від 13.01.2016, 04/02-16 від 04.02.2016, 23/02-16 від 23.02.2016).

Порядок денний:

1)прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;

2)прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою;

3)прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

4)прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;

5)прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства;

6)прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів;

7)розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства;

8)розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;

9)розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства;

10)прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік;

11)прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік;

12)прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Порядок голосування на Зборах: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування/кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах (крім проведення кумулятивного голосування).

Основні тези виступів, підсумки голосування з питань Порядку денного.

Збори відкрила Голова Зборів, яка до початку розгляду та голосування з питань Порядку денного довіла до відома учасників Зборів наступну інформацію:

  • Збори скликано відповідно до законодавства України, за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства: 13.01.2016, 04.02.2016, 23.02.2016 (протоколи №№: 13/01-16 від 13.01.2016, 04/02-16 від 04.02.2016, 23/02-16 від 23.02.2016);

  • відповідно до вимог абз. 1, 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», письмове повідомлення про проведення Зборів та їх Порядок денний було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 13.01.2016;

  • відповідно до вимог абз. 3 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення Зборів, було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 14 від 22.01.2016;

  • рішенням Наглядової ради Товариства від 04.02.2016 (протокол № 04/02-16 від 04.02.2016), прийнятого за наслідками розгляду пропозиції акціонера Товариства, що володіє більш ніж 5 % простих іменних акцій Товариства, у відповідності із ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Порядок денний доповнено новими питаннями та проектами рішень з цих питань, повідомлення про доповнення Порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 29 від 12.02.2016;

  • повідомлення про проведення Зборів та повідомлення про доповнення Порядку денного були додатково розміщені у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет (www.stockmarket.gov.ua) та на офіційному веб-сайті Товариства (www.mgt.com.ua);

  • відповідно до вимог рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку № 324 від 26.05.2006, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 29 від 12.02.2016;

  • відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 23.02.2016;

  • Голова зборів довіла до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів № 1 від 27.02.2016.

З першого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила, що для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №13/01-16 від 13.01.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Новоторов Олександр Леонідович;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Овденко Галина Володимирівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна;

5) Кустова Вікторія Леонідівна;

6) Вагіна Тетяна Григорівна.


Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.


Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 932 181

99,998537

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1 Новоторов Олександр Леонідович;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Овденко Галина Володимирівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна;

5) Кустова Вікторія Леонідівна;

6) Вагіна Тетяна Григорівна.


Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.


Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Лічильної у порядку, передбаченому статтею 44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз’яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного.

З другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою.

Слухали: Голову Зборів, який повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 13/01-16 від 13.01.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (ідентифікаційний код юридичної особи згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21656006).


Затвердити умови та укласти із зазначеною вище депозитарною установою договір про надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 924 356

99,986486

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

8 775

0,013514

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

64 992

0,002981

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 1 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (ідентифікаційний код юридичної особи згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21656006).


Затвердити умови та укласти із зазначеною вище депозитарною установою договір про надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів.

З третього питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 13/01-16 від 13.01.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


на підставі частини 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити достроково повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 924 356

99,986486

«Проти»

7 825

0,012051

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:


на підставі частини 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити достроково повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

З четвертого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Відповідно до частини 3 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Приймаючи до уваги положення абзаців 18, 29 роз’яснення № 4 від 23.02.2010 «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 305 від 23.02.2010, для голосування Зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради товариства, затверджений рішенням Наглядовою радою Товариства від 23.02.2016 (протоколи № 23/02-16 від 23.02.2016).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 4, на виконання положень пунктів 1, 2 вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29.09.2011, до бюлетеня додано відповідну інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1) ПАТ «ЗТР»;

2) Машковцев Сергій Вячеславович;

3) Прищепа Василь Михайлович;

4) Романенко Микола Володимирович..

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу наглядової ради товариства:

№ з/п

Найменування / ПІБ кандидата

Кількість набраних голосів

1

ПАТ «ЗТР»

23 475

2

Машковцев Сергій Вячеславович;

64 925 306

3

Прищепка Василь Михайлович;

64 925 306

4

Романенко Микола Володимирович.

64 925 306

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

«Не голосували»

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 3 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:


1Машковцев Сергій Вячеславович;

2 Прищепа Василь Михайлович;

3 Романенко Микола Володимирович.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства (є членами Наглядової ради Товариства), таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

З п’ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 13/01-16 від 13.01.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.


Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.


Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 932 181

99,998537

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 4 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:


затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.


Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.


Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.


Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З шостого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 13/01-16 від 13.01.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.


Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.


Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.


Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.


Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.


Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів

«За»

64 932 181

93,555177

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001369

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

не приймали участь у Зборах

4 472 094

6,443454

не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 4 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:


згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.


Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.


Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.


Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.


Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.


Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

З сьомого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 04/02-16 від 04.02.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 932 181

99,998537

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 6 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З восьмого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 04/02-16 від 04.02.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015 році. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 932 181

99,998537

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 7 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:


прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015 році. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З дев’ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

Слухали: Голову Зборів, який повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 04/02-16 від 04.02.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задовільною.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 932 181

99,998537

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 8 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задовільною.

З десятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 04/02-16 від 04.02.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 932 181

99,998537

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 9 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:


затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

З одинадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Слухали: Голову Зборів, який повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 04/02-16 від 04.02.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2016 рік.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 932 181

99,998537

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 10 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:


затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2016 рік.

З дванадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: Голову Зборів, який повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 04/02-16 від 04.02.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:


збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2015 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.


Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 13 296 093,14 грн. залишити нерозподіленим.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«За»

64 932 181

99,998537

«Проти»

0

0,000000

«Утримались»

950

0,001463

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«Не голосували»

0

0,000000

Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 11 від 27.02.2016).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:


збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2015 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.


Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 13 296 093,14 грн. залишити нерозподіленим.

Голова Зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

О 15 годині 35 хвилинза київським часом Голова Зборів оголосив про завершення роботи Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

Голова Загальних зборів  ___________________ /Зима А.В./

Секретар Загальних зборів ___________________ /Пашиніна Т.О./