57.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата 23.10.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.12.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор Зима Аліна Володимирівна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            69600, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13604900

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0612 2841630, 0612 2488161

6. Адреса електронної пошти:

            Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov 23.12.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.12.2020 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Герасименко Ганна Станiславiвна д/в 0,000001
Зміст інформації:
22.12.2020 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Завод МГТ" на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" (протокол №27 вiд 22.12.2020), у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" Герасименко Ганни Станiславiвни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ "Завод МГТ" в розмiрi 0,000001%. Рiшення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії   Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Герасименко Ганна Станiславiвна перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" з 24.10.2017р.
22.12.2020 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Линда Свiтлана Iванiвна д/в 0,000126
Зміст інформації:

22.12.2020 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Завод МГТ" на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" (протокол №27 вiд 22.12.2020), у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" Линди Свiтлани Iванiвни, яка володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ "Завод МГТ" в розмiрi 0,000126%. Рiшення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Линда Свiтлана Iванiвна перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод МГТ" з 28.09.2017р

22.12.2020 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Ткачук Юрiй Петрович д/в 0,000126
Зміст інформації:
22.12.2020 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Завод МГТ" на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" (протокол №27 вiд 22.12.2020), у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" Ткачука Юрiя Петровича, який володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ "Завод МГТ" в розмiрi 0,000126%. Рiшення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Ткачук Юрiй Петрович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" з 28.09.2017р.
22.12.2020 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Герасименко Ганна Станiславiвна д/в 0,000001
Зміст інформації:

22.12.2020 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Завод МГТ" на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" (протокол №27 вiд 22.12.2020), у зв'язку з чим Герасименко Ганну Станiславiвну, яка володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ "Завод МГТ" в розмiрi 0,000001% обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, голова ревiзiйної комiсiї.

22.12.2020 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Чабанюк Анна Миколаївна д/в 0
Зміст інформації:
22.12.2020 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Завод МГТ" на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" (протокол №27 вiд 22.12.2020), у зв'язку з чим Чабанюк Анну Миколаївну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ "Завод МГТ". Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник відділу управлінського обліку, заступник головного бухгалтера.
22.12.2020 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Линда Свiтлана Iванiвна д/в 0,000126
Зміст інформації:
22.12.2020 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Завод МГТ" на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ" (протокол №27 вiд 22.12.2020), у зв'язку з чим Линду Світлану Іванівну, яка володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ "Завод МГТ" в розмiрi 0,000126% обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадову особу обрано строком на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник бюро бюджетування та контролю, член ревізійної комісії.