56.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.Дата розміщення 23.12.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.12.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор Зима Аліна Володимирівна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            69600, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13604900

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0612 2841630, 0612 2488161

6. Адреса електронної пошти:

            Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov 23.12.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.12.2020 8 411 730 51 852 16 222,58
Зміст інформації:

22.12.2020 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №27 вiд 22.12.2020).

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов'язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 8 411 730,0 тис.грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 51 852,0 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства -16222,58 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 69 444 050.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 64 923 573.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 64 923 573, "проти" - 0.

2 22.12.2020 28 039,1 51 852 54,08
Зміст інформації:

22.12.2020 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №27 вiд 22.12.2020).

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 28 039,1 тис.грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 51 852 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства - 54,08 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 69 444 050.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 64 923 573.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 64 923 573, "проти" - 0.

3 22.12.2020 28 039,1 51 852 54,08
Зміст інформації:

22.12.2020 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №27 вiд 22.12.2020).

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 28 039,1 тис.грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 51 852 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства - 54,08 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 69 444 050.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 64 923 573.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 64 923 573, "проти" - 0.