54.Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 22.12.2020. Дата розміщення 18.11.2020

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі – ПрАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться о 13:00 год. 22 грудня 2020 року за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Загальна кількість акцій станом на 16 листопада 2020 року складає 78 916 000.

Кількість голосуючих акцій станом на 16 листопада 2020 року складає 69 444 050.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24:00 год. 16 грудня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) та

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення: обрати склад лічильної комісії у кількості 4 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Вагіна Тетяна Григорівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2019 році. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2019 році в сумі 8 838 143,79 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: затвердити висновки зовнішнього аудиту.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 1 (один) мільйон доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 1 (один) мільйон доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

12. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.12.2020р., підписати нову редакцію статуту Товариства.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 22 ГРУДНЯ 2020 РОКУ ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 12:00 ДО 12:30 ГОД.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, на веб-сайті www.mgt.com.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор ПрАТ «Завод МГТ» Зима А.В.

У порядку, визначеному ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

З дня отримання даного повідомлення і до початку загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (адміністративне приміщення складального корпусу № 2, 3 поверх, кабінет 6). Товариство зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.mgt.com.ua.

Голосування на Зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 9. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
 11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 12. Внесення змін до статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
2019 рік 2018 рік
Усього активів 51 852 22 076
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 642 3 045
Запаси 19 690 12 364
Сумарна дебіторська заборгованість 9 509 5 088
Гроші та їх еквіваленти 19 712 1 442
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 871 12 563
Власний капітал 4 114 13 511
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 789 789
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 577 1 635
Поточні зобов'язання і забезпечення 45 161 6 930
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (8 838) (604)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 78 916 000 78 916 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0.11199) (0.00765)

Наглядова рада ПрАТ «Завод МГТ»