51.Відомості про надання згоді про вчинення значного правочину(08.04.2020) Дата розміщення 08.04.2020

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 
  08.04.2020  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, Запорізька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2841630 (061)2248161
6. Адреса електронної пошти
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00002/ARM
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov   08.04.2020
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 08.04.2020 75878.880 51852.00 146.34  
Зміст інформації:
08.04.2020 Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) прийняла рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (протокол №08/04-20 вiд 08.04.2020). Предмет правочину - укладання договору про вiдступлення права вимоги. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 75 878,88 тис.грн. Вартiсть
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 51 852,00 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є
предметом правочину, до вартостi активiв Товариства – 146,34%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту
Товариства до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень. Загальна кiлькiсть голосiв Наглядової ради – 3. Кiлькiсть голосiв, що
проголосували "за" прийняття рiшення – 3, "проти" - 0.