36. Статут ПрАТ "Завод МГТ" (нова редакція). Дата розміщення 06.10.2017

«ПЕРВИННО ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Розпорядженням

Запорізької міської Ради народних депутатів

від 26 червня 1995 року № 1210 р

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» від «28» вересня 2017 року, протокол № 24

Голова Загальних зборів акціонерів

________________ Зима А.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів

________________ Пашиніна Т.О.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2017 р.


ПРЕАМБУЛА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі –Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ». Цей Статут є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі – Статут та Товариство). З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» попередня (восьма) редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» втрачає чинність.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Товариство здійснює свою діяльність згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України (надалі - законодавство), цим Статутом, а також у відповідності з рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства (надалі – внутрішні документи), прийнятими відповідно до цього Статуту.

 1. . Товариство засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області  від «22» травня 1995 року №523 шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» стало правонаступником всіх прав, обов’язків та майна ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

 1. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 16 від «06» квітня 2011 року) найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» змінено з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» по всьому майну, правам та обов‘язкам є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

 1. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 24 від «28» вересня 2017 року) найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» змінено з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» по всьому майну, правам та обов‘язкам є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

 1. На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особі  регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області. На момент державної реєстрації цього Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації та у інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Найменування Товариства:
 2. Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».
 3. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ « ЗАВОД МГТ».
 4. Повне найменування Товариства російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ».
 5. Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО «ЗАВОД МГТ».
 6. Повне найменування Товариства англійською мовою: « FACTORYFORPRODUCTIONOFSMALL-SIZETRANSFORMERS» PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY.
 7. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: « MGT» Pr

 1. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпровський район, Дніпровське шосе, 3.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

 1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл в інтересах акціонерів Товариства.
 1. Товариство може здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність (надалі господарська діяльність, діяльність), якщо інше не передбачено законодавством.
 1. Предметом діяльності Товариства є:
 2. виробництво і реалізація високовольтного та низьковольтного електрообладнання, зокрема силових трансформаторів та реакторів, діяльність по проектуванню, виробництву та реалізації перемикаючих пристроїв, токопровідників та кріпильних виробів, запасних частин до електрообладнання, засобів вимірювання та контролю, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація яких не заборонені законодавством;
 3. виробництво і реалізація товарів споживчого призначення, зокрема, предметів побутової електротехніки, будівельних конструкцій, медичних препаратів, ветеринарних медикаментів і препаратів, виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, продуктів харчування;
 4. інноваційна та інжинірингова діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання науково-дослідних, проектно-дослідницьких, дослідно-конструкторських, інженерно-пошукових робіт, діяльність по розробці та продажу нормативної та технічної документації, діяльність по перевірці субпідрядників по якості матеріалів та комплектуючих виробів тощо;
 5. проектування, будівництво та обслуговування об`єктів житлового фонду, об`єктів промислового та сільськогосподарського призначення, атомної енергетики, мереж передачі даних та документального зв`язку, телефонного зв`язку (будівельна діяльність); технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації; діяльність у сфері телекомунікацій;
 6. виконання робіт та надання послуг у сфері реставраційної та ремонтної діяльності, сервісного (гарантійного) обслуговування, громадського харчування, побутового обслуговування тощо;
 7. оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;
 8. збирання, заготівля, переробка металобрухту кольорових і чорних металів, купівля і продаж брухту металів та інших відходів виробництва;
 9. виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства;
 10. комерційна, комісійна, консигнаційна, товарообмінна та інша оптова і роздрібна торговельна діяльність, надання брокерських і дилерських послуг;
 11. фінансові операції, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції банків, інших фінансово-кредитних та інвестиційних установ і організацій;
 12. виробництво, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
 13. інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, поставка та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення комп`ютерних мереж;
 14. юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб;
 15. надання послуг з охорони власності та громадян;
 16. монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 17. довідково-інформаційні та інформаційно-посередницькі послуги;
 18. діяльність у сфері інтелектуальної власності;
 19. послуги у сфері маркетингу та менеджменту, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління, контролінгу, операцій з рухомим та нерухомим майном, створення та діяльності господарських товариств та з інших економічних і соціальних питань;
 20. надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів; діяльність у сфері освіти;
 21. організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших заходів (семінарів, конференцій, виставок, аукціонів, концертів, змагань тощо), сприяння налагодженню контактів між українськими та іноземними господарюючими суб‘єктами, державними, громадськими, міжнародними та іншими органами і організаціями;
 22. редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність, виробництво, тиражування і реалізація печатної, аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції, створення і утримання друкованих та інших засобів масової інформації;
 23. рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
 24. операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних капіталах господарських товариств, здійснення яких Товариством не заборонено законодавством;
 25. агентування та фрахтування повітряних, морських і річкових суден; надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 26. надання транспортно-експедиційних послуг;
 27. організація автозупинок, пунктів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
 28. комерційна, комісійна та інша посередницька діяльність з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду), лізинг квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;
 29. діяльність у сфері електроенергетики;
 30. діяльність митного брокера, послуги митних ліцензійних складів;
 31. надання послуг з монтажу, обслуговування, ремонту виробничого обладнання, транспортних та вантажопідйомних засобів;
 32. пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
 33. створення та утримання кафе, барів, ресторанів, гральних та інших закладів для відпочинку та розваг, організація азартних ігор;
 34. надання туристичних та готельних послуг;
 35. надання послуг, пов’язаних з організацією та проведенням відпочинку та дозвілля;
 36. організація закладів торгівлі;
 37. торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично - парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, медикаментів та інших продовольчих і непродовольчих товарів;
 38. торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
 39. видобування, обробка і реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 40. виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;
 41. діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
 42. посередницькі послуги з прийому документів для оформлення закордонних паспортів;
 43. надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки);
 44. надання послуг при купівлі-продажу та обміні іноземної валюти у встановленому законодавством порядку;
 45. створення та утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;
 46. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, крім тих, які прямо і у виключній формі заборонені законами України;
 47. створення та утримання клубних закладів;
 48. позашкільне виховання, в тому числі організація освітніх та пізнавальних програм для дітей;
 49. художньо-оформлювальна діяльність;
 50. створення та утримання оздоровчих закладів та закладів відпочинку;
 51. створення та утримання закладів фізичної культури та спорту, в тому числі організація та проведення спортивних занять професіоналів та аматорів спорту, а також діяльність з підготування спортсменів до змагань з різних видів спорту, які визнані в Україні;
 52. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; медична та ветеринарна практика;
 53. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 54. виготовлення та монтаж металоконструкцій будівель та споруд;
 55. виготовлення вантажопідйомних засобів та оснащення;
 56. технічна діагностика вантажопідйомних засобів;
 57. ремонт підкранових шляхів вантажопідйомних засобів;
 58. розробка проектів проведення робіт з монтажу вантажопідйомних засобів, ремонту підкранових шляхів;
 59. проведення атестації персоналу, який обслуговує вантажопідйомні засоби;
 60. проведення атестації робочих місць за умовами праці;
 61. проведення лабораторних досліджень повітряного середовища робочих місць та промислових стоків;
 62. надання послуг з випробування продукції з метою її сертифікації у відповідності з вимогами Системи сертифікації УкрСЕПРО;
 63. роботи з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів шкідливих речовин до атмосфери;
 64. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 65. централізоване водопостачання та водовідведення;
 66. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 67. постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
 68. зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
 69. виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.
 70. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).

 1. Товариство самостійно планує напрямки діяльності та здійснює господарську, у тому числі зовнішньоекономічну, діяльність, використовує грошові кошти у національній та іноземній валюті згідно з вимогами законодавства.

 1. Товариство використовує у господарській діяльності вільні ціни, а також державні фіксовані та регульовані ціни згідно з вимогами законодавства.

 1. Відносини між Товариством та іншими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями) та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

 1. Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій та одержаними від іноземних установ валютними кредитами, крім випадків, встановлених законодавством.

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА.

 1. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал (надалі – Статутний капітал) якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, має основні фонди та обігові кошти, баланс, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, стиль і його атрибути, рахунки у банках, може мати комерційне найменування, торговельну марку та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.

 1. Товариство має право:
  1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов`язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, третейському суді та міжнародних судових органах;
  2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати договори, зокрема договори купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;
  3. продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, у заставу, в управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать законодавству та цьому Статуту;
  4. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку;
  5. користуватися кредитами, позиками;
  6. створювати на території України та поза її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (надалі – відокремлені підрозділи). Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них, затверджених Товариством;
  7. виступати засновником та учасником інших суб’єктів підприємницької діяльності, банків, бірж, об’єднань підприємств, холдингових компаній, спільних підприємств, міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях тощо;
  8. здійснювати випуск цінних паперів та придбавати акції, облігації та інші цінні папери згідно із законодавством;
  9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством;
  10. здійснювати найом працівників на основі трудових договорів (у т.ч. контрактів), організовувати діяльність трудового колективу;
  11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству.

 1. Товариство зобов`язане:
  1. дотримуватись прав споживачів;
  2. не порушувати вимог антимонопольного законодавства;
  3. дотримуватись правил та норм стандартизації та сертифікації, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримуватись інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов’язкові для Товариства;
  4. провадити соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників відповідно до вимог законодавства;
  5. здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести і подавати статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку;
  6. інформувати громадськість про свою діяльність згідно законодавства;
  7. нести інші обов`язки, передбачені законодавством.

 1. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Товариства.

 1. Відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі відповідних положень, що затверджуються відповідними органами управління Товариством, і не мають статусу юридичної особи.

 1. Товариство не несе відповідальності за зобов`язаннями його акціонерів. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

 1. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

 1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.

 1. Товариство є власником:
 • майна, переданого йому акціонерами Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу в якості плати за придбані ними акції, якщо інше не передбачено відповідними договорами між Товариством та акціонерами;
 • продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 • одержаних доходів;
 • іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.

 1. Джерелами формування майна Товариства є:
 • грошові та матеріальні внески засновників, акціонерів;
 • доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, інших видів господарської діяльності;
 • доходи від цінних паперів;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджету;
 • майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.
 1. Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків та інших обов’язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) відповідно до законодавства та цього Статуту.

 1. За рахунок чистого прибутку Товариства:
 • виплачуються дивіденди;
 • накопичується нерозподілений прибуток;
 • покриваються збитки минулих періодів;
 • створюються інші фонди.

 1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

 1. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами за поданням Наглядової ради Товариства (надалі - Наглядова рада) та з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.

 1. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

 1. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

 1. Товариство у строк/термін, визначений рішенням Наглядової ради, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

 1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

 1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законодавством.

 1. В Товаристві не передбачається формування Резервного капіталу.

 1. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

 1. Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством.

 1. Порядок випуску, обігу та погашення цінних паперів Товариства регулюється законодавством.

 1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

 1. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – прості та привілейовані.

 1. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

 1. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

 1. Акція неподільна. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 1. Акції Товариства оплачуються грошовими коштами, у тому числі в іноземній валюті, або за згодою між Товариством та інвестором можуть бути придбані за рахунок будинків, споруд, обладнання, інших матеріальних цінностей, цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав та немайнових прав, що мають грошову вартість (в тому числі правами на інтелектуальну власність).

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання йому послуг.

У разі якщо майно (цінні папери, інші речі або майнові чи відчужувані права тощо) вноситься в оплату акцій Товариства, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості.

Ринкова вартість майна визначається суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість зазначеного майна підлягає затвердженню Наглядовою радою.

 1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами розміщені акції мають бути повністю оплачені. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

 1. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на підставі подання генерального директора Товариства (надалі – Генеральний директор). Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п’ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери у порядку, встановленому законодавством.

 1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

 1. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону..
 2. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, відсутнє.

 1. Товариство у порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

 1. Товариство має право здійснити консолідацію усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

 1. Товариство має право здійснити дроблення усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

 1. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством.

 1. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством.

 1. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій перед третіми особами у порядку та на умовах, що передбачені рішенням про випуск акцій та законодавством.

 1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції власного випуску за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів та законодавством. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства вчиняються у письмовій формі, зміст (умови) правочину має відповідати вимогам законодавства. Наслідки невиконання зобов’язань Товариства по викупу акцій визначаються умовами відповідного правочину. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог законодавства.

 1. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
 • злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 • надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 • надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 • зміну розміру Статутного капіталу.

Товариство у вищезазначених випадках зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається законодавством. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонерові акцій укладається в письмовій формі, зміст (умови) договору має відповідати вимогам законодавства. Наслідки невиконання зобов’язань Товариства по викупу акцій визначаються умовами відповідного договору. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог законодавства.

 1. На Товариство не поширюються норми законодавства відносно обов’язкового придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій Товариства. Акціонер (акціонери, що діють спільно), який внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, став (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, має право запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), згідно порядку, встановленого законодавством.

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

 1. Статутний капітал Товариства становить  789 160  (сімсот вісімдесят дев’ять тисяч сто шістдесят)  гривень.

 1. Статутний капітал поділений на  78 916 000 (сімдесят вісім мільйонів дев’ятсот шістнадцять тисяч)  простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривні (одна копійка) кожна.

 1. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законодавством, Товариство підлягає ліквідації.

 1. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу встановлюється законодавством. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймають Загальні збори.

 1. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА.

 1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

 1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
 2. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;
 3. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;
 4. одержання інформації про діяльність Товариства;
 5. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством;
 6. внесення пропозицій для їх включення до порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов’язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;
 7. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством;
 8. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством;
 9. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.

7.3.         Акціонери Товариства зобов’язані:

7.3.1.      дотримуватися Статуту, діючих у Товаристві локальних нормативних актів та положень;

7.3.2.      виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариства;

7.3.3.      виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов’язані із майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом, рішеннями про випуск акцій;

7.3.4.      не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

7.3.5.      не чинити дій, які можуть нанести моральну та (або) матеріальну шкоду Товариству;

7.3.6.      виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

7.4.         У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства або смерті громадянина - акціонера Товариства акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов’язки акціонера Товариства.

7.5.         Перелік та обсяг інформації, що надається на вимогу акціонерів, встановлюється внутрішніми документами Товариства, зокрема Положенням «Про надання інформації акціонерам Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» та законодавством.

7.6.         Порядок доступу акціонерів до інформації Товариства.

7.6.1.      Протягом десяти робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, перелік яких визначається з урахуванням вимог п. 7.5. цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7.6.2.      Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними в порядку, встановленому п. 7.5 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, дотримуючись вимог законодавства щодо мінімального терміну для ознайомлення з документами Товариства.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.

 1. Органами управління Товариства є:
 2. Загальні збори – Вищий орган Товариства;
 3. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Положення про Наглядову раду), контролює та регулює діяльність Генерального директора;
 4. Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
 5. Ревізійна комісія Товариства (надалі – Ревізійна комісія) – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Положення про Ревізійну комісію), здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.

 1. Посадові особи органів управління Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генеральний директор.
 2. Посадові особи органів управління Товариства зобов’язані діяти на користь Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи органів управління Товариства зобов’язані:
 • ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов’язків;
 • приймати рішення у межах наданих їм повноважень;
 • не використовувати своє становище у власних інтересах;
 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
 1. Повноваження посадових осіб Товариства визначаються цим Статутом, відповідними положеннями, іншими внутрішніми документами Товариства.

 1. Кожний із перелічених органів управління Товариства створюється та діє згідно з відповідним положенням, затвердженим відповідно до положень цього Статуту та законодавства. Генеральний директор діє на підставі цього Статут та законодавства.

Зазначені положення регулюють усі питання організації та діяльності органів управління Товариства, у тому числі неврегульовані цим Статутом.

Якщо норма, що закріплена відповідним положенням, суперечить нормі, що закріплена цим Статутом, повинна застосовуватись норма цього Статуту.

8.4.         Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду, завдану Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством. У разі якщо відповідальність згідно із цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8.5.         Посадові особи органів Товариства несуть цивільно-правову, адміністративну, кримінальну, дисциплінарну відповідальність перед Товариством за шкоду, завдану Товариству їх винними діями (бездіяльністю), невиконанням (неналежним виконанням) покладених на них обов’язків, у випадках, визначених законодавством та умовами цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з посадовими особами Товариства.

8.6.         Посадові особи органів Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі шкоди, завданої Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством.

8.7.         Товариство має право звернутися з позовом до відповідної посадової особи про відшкодування завданої йому шкоди на підставі рішення Загальних зборів.

8.8.         Порядок притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності регулюється нормами законодавства.

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

 1. Компетенція, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рішень, а також інші питання діяльності Загальних зборів визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Положення про Загальні збори), що затверджується Загальними зборами.

 1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (надалі – річні Загальні збори, річні Збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

 1. До порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться наступні питання:

9.3.1.      затвердження річного звіту Товариства;

9.3.2.      розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених   законодавством; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

 1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться наступні питання:
 2. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 3. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

 1. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
 2. визначення основних напрямків діяльності Товариства;
  1. затвердження планів Товариства та звітів про їх виконання;
  2. внесення змін до Статуту або затвердження Статуту у новій редакції;
  3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  5. прийняття рішення про розміщення акцій;
  6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
  7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
  8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
  10. затвердження річного звіту Товариства;
  11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
  12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
  13. прийняття рішення про форму існування акцій;
  14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
  15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
  16. обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  17. прийняття рішення про передачу повноважень Лічильної комісії  депозитарній установі та затвердження умов договору про передачу цих повноважень;
  18. відшкодування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори;
  19. оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
  20. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту або змін до нього;
  21. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  22. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, а також затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії;
  23. затвердження висновків Ревізійної комісії;
  24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  25. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
  26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  27. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
  28. прийняття у випадках, передбачених законодавством, рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
  29. обрання комісії з припинення Товариства;
  30. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п’ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.

 1. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:
 2. внесення змін до Статуту або затвердження Статуту у новій редакції;
 3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
 7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
 8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 9. в інших випадках, передбачених законодавством.

 1.  Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше п’ятдесяти відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані ними до компетенції інших органів управління Товариства.

 1. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

 1. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать, та включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, зокрема особи, яким акції передані в управління.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Генеральний директор та Наглядова рада згідно із своєю компетенцією мають право вносити пропозиції, рекомендації та проекти рішень з питань, що розглядаються на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах.

Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Повноваження, що передані акціонером представнику, повинні бути оформлені в порядку, передбаченому законодавством. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, встановленого на реєстрацію учасників Зборів, замінити свого представника або відкликати його та взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому  законодавством та внутрішніми документами Товариства.

 1. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату, час, місце їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного та визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, приймається на засіданні Наглядової ради.
 2. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

 1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально простими листами або поштовими картками або через депозитарну систему України.

 1. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного встановлюється законодавством та викладається у внутрішніх документах Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство повинно не пізніше, ніж за десять календарних днів до дати проведення Загальних зборів, повідомити акціонерів шляхом розміщення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про зміни у проекті порядку денного. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

 1. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персонального повідомлення про проведення Загальних зборів, визначається Наглядовою радою у порядку, передбаченому законодавством.

 1. Товариство не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати проведення Загальних зборів публікує повідомлення про їх проведення (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законодавством.

 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

 1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих акцій Товариства за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

        

 1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

 1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш, як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо протягом строку, встановленого законодавством, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарні установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

 1. Відкриває Збори Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради.

 1. Головує на Загальних зборах голова Зборів. Головою Загальних зборів може бути Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради. Особи, які знаходяться на Загальних зборах, можуть здійснювати фіксацію їх ходу або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови Зборів.

 1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії Загальних зборів. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається  Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

 1. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Реєстраційна комісія.

 1. Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

 1. При голосуванні бюлетенями під час підрахунку голосів не враховуються голоси акціонерів, якщо бюлетені визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством.

 1. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

9.27.1.    він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

9.27.2.    на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

9.27.3.    він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

9.27.4.    акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, наведених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

 1. Підсумки голосування фіксуються у протоколі про підсумки голосування, який складається безпосередньо після проведення голосувань з питань порядку денного Загальних зборів та підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного додається до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства, або, за письмовою вимогою акціонера, рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

 1. У випадках та порядку, передбаченому законодавством, Наглядова рада та акціонери, які сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

 1. За підсумками проведення Загальних зборів оформляються протокол Загальних зборів, який складається у порядку і строки, визначенні законодавством. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та законодавством.

 1. НАГЛЯДОВА РАДА.

 1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на три роки та виконують свої повноваження до наступного свого переобрання.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

 1. Кількісний склад Наглядової ради – три особи.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

 1. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

 1. Порядок обрання, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них визначається цим Статутом та детально регулюється Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради.

 1. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
 • у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 • без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
  • за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
  • за станом здоров’я, у тому числі хвороби, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
  • в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
  • у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  • у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
  • в інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради здійснюється акціонером (акціонерами), представником якого є відповідний член Наглядової ради, шляхом надіслання на адресу Товариства відповідного письмового повідомлення рекомендованим листом.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті в порядку та строки, визначені законодавством.

 1. Голова та Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради.
 2. У разі неможливості присутності Голови Наглядової ради на засіданні, інші члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають із свого складу особу, яка буде виконувати обов’язки головуючого на цьому засіданні.

 1. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.  Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три члени Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, щодо скликання та проведення таких Загальних зборів.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради приймає рішення про форму проведення засідань Наглядової ради, про що зазначається в протоколі. Протокол Наглядової ради підписується кожним членом Наглядової ради, що бере участь в засіданні, або голосував з даного питання в заочній формі. Кожний член Наглядової ради вправі отримати протоколи засідань Наглядової ради та додані до них матеріали для ознайомлення.

 1. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
 2. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі затвердження Положення «Про надання інформації акціонерам Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансфоматорів» та Положення «Про порядок нарахування та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», внесення змін до них;
 3. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;
 4. затвердження організаційної структури управління Товариства;  
 5. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
 • підготовка, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
 • прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
 • обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;  
 • прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;
 • у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
 • визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 • затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
 • вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
 1. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 2. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
 3. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 4. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
 5. затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
 6. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
 7. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
 8. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 9. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 10. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
 11. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 12. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;
 13. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.5 та 13.6 цього Статуту;
 14. прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;
 15. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 16. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 17. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
 18. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
 19. погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
 20. погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
 21. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
 22. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
 23. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
 24. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
 25. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
 26. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
 27. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
 28. аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
 29. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
 30. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
 31. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
 32. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
 33. погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
 34. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

 1. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора.

 1. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Генерального директора, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації у межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

 1. Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.

 1. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора.

 1. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства один раз на рік.

 1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

 1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Сумісництво Генеральним директором посад в органах управління інших суб’єктів господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.

 1. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає три роки. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора він продовжуються до моменту переобрання Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:
 • за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за два тижні;
 • у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 • у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

 1. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних прав та обов’язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов’язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства. Контракт має бути підписаний протягом п'яти робочих днів з моменту обрання Генерального директора та затвердження Наглядовою радою умов контракту.

 1. Генеральний директор зобов'язаний:
 2. своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхідність ухвалення того або іншого рішення, прийняття якого відповідно до законодавства і цього Статуту знаходяться в компетенції Наглядової ради або Загальних зборів;
 3. звітувати перед Наглядовою радою про свою діяльність;
 4. діяти на користь акціонерів Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки відносно Товариства розумно і сумлінно;
 5. виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійній комісії, прийняті в межах компетенції цих органів;
 6. використовувати майнові і немайнові права, що належать Товариству, лише для досягнення цілей його діяльності;
 7. бути лояльним по відношенню до Товариства;
 8. не розголошувати третім особам відомості економічного, технічного, організаційно-правового і іншого характеру про діяльність Товариства, що складають комерційну таємницю, а також не розголошувати і не використовувати в особистих корисливих інтересах і на користь третіх осіб інсайдерську інформацію Товариства;
 9. інформувати Товариство про своїх афілійованих осіб, а також про факт зміни їх складу;
 10. виконувати інші обов'язки, покладені на нього цим Статутом, контрактом та іншими внутрішніми документами Товариства.

 1. Генеральний директор має право:
 2. запитувати і отримувати будь-яку інформацію і документацію про діяльність Товариства;
 3. першого підпису усіх фінансових документів;
 4. заохочувати працівників, що відзначилися;
 5. притягувати працівників, що порушили виробничу та/або трудову дисципліну, а також винних у спричиненні шкоди до матеріальної і дисциплінарної відповідальності;
 6. на компенсацію витрат на відрядження, транспортних, представницьких та інших витрат, які він поніс у процесі виконання своїх обов'язків;
 7. користуватись іншими соціальними пільгами і гарантіями, передбаченими законодавством, контрактом і рішеннями Наглядової ради.

 1. Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, паї) в підприємствах, що конкурують з Товариством.

 1. Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обіймати інші оплачувані посади у державних або суспільних органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради.

 1. Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рішення.

 1. Безпосереднє керівництво функціональними напрямками діяльності Товариства відповідно до організаційної структури управління Товариства здійснюється керівниками за функціями управління. Керівники за функціями управління призначаються та звільняються Генеральним директором з врахуванням положень цього Статуту.

 1. Генеральний директор самостійно або із залученням керівників за функціями управління керує та розпоряджується всіма справами, майном та коштами Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

 1. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він:
 2. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб’єктами;
 3. подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;
 4. подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці;
 5. призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;
 6. організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
 7. розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління;
 8. самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 цього Статуту;
 9. своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;
 10. готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 11. готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 12. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;
 13. за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;
 14. вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
 15. вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;
 16. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам цього Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;
 17. готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;
 18. організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
 19. подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;
 20. організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;
 21. організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 22. у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;
 23. без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:
 • відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
 • підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
 • здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;
 1. наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 2. укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших осіб);
 3. встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами  законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;
 4. у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;
 5. подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;
 6. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
 7. підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 8. забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи; 
 9. вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

 1. Рішенням Загальних зборів або Наглядової ради на Генерального директора може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції цих органів.

 1. Генеральний директор має право делегувати частину своїх прав на підставі довіреності в порядку, передбаченому законодавством та Статутом.

 1. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку тощо Генеральний директор видає наказ та довіреність, у яких визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що визначається в межах його компетенції, визначеної цим Статутом.

У разі хвороби та в інших випадках, коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити представника, Наглядова рада призначає особу із числа керівників за функціями управління, яка, при виконанні функцій Генерального директора, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом.

11.15.     Невиконання або неналежного виконання Генеральним директором своїх обов'язків може бути підставою для дострокового розірвання контракту за ініціативою Наглядової ради. Генеральний директор не несе відповідальність за шкоду, яка настала унаслідок виконання ним рішень Загальних зборів і Наглядової ради, що призвели до шкоди, а також за шкоду, що виникла в результаті нормального господарського ризику

 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

 1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

 1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості трьох осіб строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

З членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

Представникові акціонера – члена Ревізійної комісії юридичної особи видається довіреність.

 1. Порядок обрання, виплати винагороди, відповідальність, права та обов'язки членів Ревізійної комісії, а також порядок роботи регулюються Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами.

 1. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

 1. Повноваження члена Ревізійної комісії – фізичної особи припиняються достроково:
 • у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 • без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
  • за власним бажанням за умови письмового повідомлення Ревізійної комісії за два тижні;
  • за станом здоров’я, у тому числі і хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
  • в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов’язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
  • у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Повноваження члена Ревізійної комісії – юридичної особи припиняються достроково:
 • у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 • без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин за умови письмового повідомлення Ревізійної комісії за два тижні, а саме:
  • у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про вихід із складу Ревізійної комісії;
  • у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
  • у разі банкрутства юридичної особи – акціонера;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Члени Ревізійної комісії повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Ревізійної комісії - юридичної особи – акціонера та переходу повноважень Голови Ревізійної комісії у випадках та порядку, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

 1. Ревізійна комісія має право виконувати покладені на неї функції, якщо кількість її членів не менше двох.

 1. Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

 1. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія:
 2. перевіряє:
 3. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 4. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 5. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 6. правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
 7. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 8. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 9. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 10. правильність нарахування та виплати дивідендів;
 11. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 12. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
  1. контролює дотримання Товариством законодавства;
  2. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
  3. щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
  4. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
  5. вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

 1. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.

 1. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
 • підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 • факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 1. Ревізійною комісією у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

 1. Рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства приймається Загальними зборами.

 1. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

 1. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

 1. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

 1. Значним правочином Товариства є:
 2. правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить десять і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
 3. будь-які договори, правочини чи операції, якщо ціна (вартість) майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;
 4. будь-які договори, правочини чи операції незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується укладення або вчинення Товариством договорів, правочинів та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм власності;
 5. будь-які договори, правочини чи операції незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо).

 1. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину або правочину, прирівняного до нього.

 1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситься на розгляд Загальних зборів.

 1. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами.

 1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

 1. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього розділу Статуту та законодавства.

 1. Порядок та умови вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та наслідки недотримання вимог до порядку його вчинення визначаються законодавством.

 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

 1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи свого розвитку.

 1. Відносини Товариства з іншими суб`єктами підприємницької діяльності в усіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

 1. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на договірних засадах, так і у складі творчих колективів.

 1. Усі розрахунки Товариство за своїми зобов`язаннями здійснює у безготівковому порядку та готівкою через установи банків відповідно до правил ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

 1. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

 1. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 1. Товариство має право самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, передбаченому законодавством.

 1. Проведення експортно-імпортних та інших операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так i з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших товариств тощо.

 1. Зовнішньоекономічні правочини та договори укладаються і підписуються від імені Товариства Генеральним директором одноосібно з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
 2. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з законодавством України.

 1. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

 1. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі у переговорах з виробничих та комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

 1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА.

 1. У Товаристві можуть діяти професійні спілки, рада та інші органи трудового колективу, діяльність яких здійснюється згідно із законодавством. Для їх роботи, у визначеному колективним договором порядку, надається право на проведення зборів, безкоштовне користування засобами масової інформації Товариства тощо.

 1. Напрямки використовування коштів фонду соціального розвитку визначаються з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого трудовим колективом.

 1. Органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу Товариства, є первинна організація профспілки (об'єднаний представницький орган), з якою укладено колективний договір.

 1. Орган, уповноважений представляти інтереси трудового колективу на переговорах з власником або його уповноваженим представником, приймає участь у підготовці, обговоренні, підписанні колективного договору.

 1. Колективний договір укладається між представником власника – Генеральним директором, з однієї сторони, та однієї або декількома профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у випадку відсутності таких органів – представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

 1. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання найму на роботу та звільнення, тривалість робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій у Товаристві регулюються законодавством, колективним договором і трудовими договорами.

 1. У випадках, передбачених законодавством, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.

 1. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найманих працівників порівняно з умовами, які встановлені законодавством про працю.

 1. Інші відносини, які не знайшли відображення у цьому Статуті і колективному договорі, регулюються відповідним законодавством.

 1. Товариство самостійно визначає, розробляє і затверджує свою організаційну структуру і штатний розпис, встановлює чисельність працівників, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників з метою стимулювання підвищення продуктивності та якості праці, зниження непродуктивних витрат, які враховують принцип розподілу винагороди за кінцевими результатами.

 1. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом, що оформлюється відповідним розпорядчим документом Товариства.

 1. Товариство має право залучати до роботи іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види валюти для оплати їх праці.

 1. Товариство має право залучати для виконання конкретних робіт і послуг громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших договорів, передбачених законодавством України, з оплатою винагороди.

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

 1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та інші види інформації, надає, відповідно до вимог законодавства, фінансову та податкову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством.

 1. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

 1. Господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами, Наглядовою радою та Генеральним директором відповідно до їх компетенції.

 1. Товариство залучає аудитора для здійснення аудиторської перевірки у випадках і у терміни, встановленні законодавством. Аудиторська (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час за ініціативою Ревізійної комісії, за рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше десяти відсотків простих акцій Товариства. Така аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за шістдесят календарних днів з дати прийняття рішення (подання відповідної вимоги). У будь-якому випадку кандидатура аудитора затверджується Наглядовою радою. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законодавством України. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство або на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалене рішення про інше.

 1. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

 1. Товариство припиняється у результаті передання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

 1. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

 1. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між його акціонерами. Не підлягають конвертації акції Товариств при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

 1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства вважаються завершеними з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 1. Товариство ліквідується:

 1. за рішенням Загальних зборів, в тому числі, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством;
 2. на підставі рішення суду за поданням державних органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства та у порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 3. в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

 1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори або особа, яка прийняла рішення про його припинення.

 1. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами або особою, яка прийняла рішення про його ліквідацію.

 1. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

 1. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
 • у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
 • у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 • у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 • у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
 • у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
 • у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно законодавства;
 • у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 • у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;
 • у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
 1. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

 1. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Статут, викладений у новій редакції, набирає чинності з дня його державної реєстрації. Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів є особами, які уповноважені на підписання Статуту у новій редакції.

 1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов’язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 1. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.