53. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Дата розміщення 15.06.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.06.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор Зима Аліна Володимирівна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            69600, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            13604900

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0612 2841630, 0612248161

6. Адреса електронної пошти:

            Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov 15.06.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 15.06.2020 11 836,63927 51 852 22,8277
Зміст інформації:

15.06.2020 Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" (далi - Товариство) прийняла рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (протокол №15/06-20 вiд 15.06.2020). Предмет правочину - укладання договору про вiдступлення права вимоги. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 11 836,63927 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 51 852,00 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства - 22,8277%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту Товариства до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень. Загальна кiлькiсть голосiв Наглядової ради - 2. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 2, "проти" - 0.

52.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 22.04.2020

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 
  22.04.2020  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
2  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Генеральний директор       Зима Алiна Володимирiвна
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, Запорізька обл., м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2841630 (061)2248161
6. Адреса електронної пошти
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov   22.04.2020
  (адреса сторінки)   (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2020 припинено повноваження Генеральний директор Зима Алiна Володимирiвна - 0.000823
Зміст інформації:
22.04.2020 Наглядовою радою ПрАТ "Завод МГТ" на пiдставi пiдпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПрАТ "Завод МГТ" було прийнято рiшення про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ "Завод МГТ" Зими Алiни Володимирiвни, у зв'язку з закiнченням термiну на який її було обрано на посаду. Володiє часткою у статутному капiталi, яка складає 0.000823%. Непогашена судимiсть за корисливi i посадовi злочини у особи вiдсутня. Особа перебувала на посадi протягом 3 рокiв з 25.04.2017. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться, оскiлькi вiдсутня згода посадової особи на розкриття конфiденцiйної iнформацiї.
22.04.2020 обрано Генеральний директор Зима Алiна Володимирiвна - 0.000823
Зміст інформації:
22.04.2020 у зв'язку з припиненням повноважень Генерального директора Товариства Наглядовою радою ПрАТ "Завод МГТ", на пiдставi пiдпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПрАТ "Завод МГТ", було прийнято рiшення про обрання Зими Алiни Володимирiвни на посаду Генерального директора. Строк, на який обрано особу, складає 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi, яка складає 0.000823%. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор.